gelisenbeyin.net Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası > Düşünme Zamanı > Kişisel Gelişim
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Eğitsen Oyunlar (Bebekler için)

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4730
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Eğitsen Oyunlar (Bebekler için)
    Gönderim Zamanı: 16-Ocak-2007 Saat 16:25

          

( 0-1 ya? ) Süt ça?y i?lev oyunlary

Bip Bip Oyunu
Araba oyunu gibi oynanyr; sözler söylendikçe, çocu?un ayny yerlerine dokunulur.
Araba geldi,
Durakta durdu,
Bip bip.


Çevren çevren çemberlik oyunu
Çevren çevren çemberlik ( Parmakla, avuç içine halkalar çizilir )
Ortasynda pynarcyk ( Parmakla, avuç ortasyna vurulur )
Bir ku? gelmi? su içmi? ( Parmak avuç ortasyna vurulur, yukaryya kaldyrylyr,ku?un su içerken yapty?y gibi )
Sonra pyrrr diye uçmu? ( Denir, elle ku?un uçup gitmesi canlandyrylyr )

Araba Oyunu
Araba (denir çocu?un çenesine dokunulur)
Maraba (denir çocu?un çenesine dokunulur)
Cip (denir çocu?un çenesine dokunulur)
Bip (denir çocu?un çenesine dokunulur)


Be? karde? oyunu

Be? minik karde? varmy? ( Be? parmak gösterilir )
Bir gün ava gitmi?ler
Bir ku? görmü?ler
Bu tutmu? ( Ba? parmak tutulur, sa?a sola sallanyr )
Bu temizlemi? ( Y?aret parma?y tutulur, sallanyr )
Bu pi?irmi? ( Orta parmak tutulur, sallanyr )
Bu yemi? ( Yüzük parma?y tutulur, sallanyr )
Bu da ( Küçük parmak tutulur )
"Hani bana, hani bana ?" demi?. ( Küçük parmak sallanyr )
"Yok sana, yok sana" demi?ler.
"Ben de gider ararym, Ben de gider ararym" ( Bu sözler yinelenirken, uygulayycy ikinci ve üçüncü parmaklary ile yürüyü? öykünmesi yaparak, çocu?un bile?inden koluna do?ru parmaklaryny yürütür ve koltuk altyna vararak çocu?u gydyklar, gydyklarken de a?a?ydaki sözleri söyler : )
"gydy gydy, gydy gydy "

Tel sarar oyunu
Tel sarar Ay?e tel sarar ( Eller yukary kaldyrylarak, sa?a sola döndürülür )
Tel bulamazsa ne sarar ( Ellerle soru devinimi yapylyr )
Kom?unun o?lunu sarar ( Çocu?a sarylma devinimi yapylyr )
Not : Ay?e yerine, çocu?un ady neyse o söylenir. Çocuk erkekse son satyrda "Kom?unun kyzyny sarar" denilir.

Kö?e Bakkaly Oyunu
Kö?e bakkaly ( denir, çocu?un çenesi elle tutulur )
Kapaly çar?y ( denir, a?yz gösterilir )
Horhor çe?mesi ( denir, burun tutulur )
Elmacylar ( denir, yanaklara de?ilir )
Aynacylar ( denir, gözler gösterilir )
Kemancylar ( denir, ka?lar syvazlanyr )
Düz bayyr ( denir, alna dokunulur )
Kary?yk çayyr ( denir, saçlar kary?tyrylyr )

Sar makarayy oyunu
Sar sar makarayy ( Eller önde tutulur, birbiri çevresinde yün sarar gibi döndürülür )
Çöz çöz makarayy ( Devinim tersine yapylyr )
On kilo ya? ( Yki el on parmak açylarak ileriye uzatylyr )
On kilo bal ( Ayny devinim yinelenir )
Yala yala bitmez ( Avuçlary yalama devinimi yapylyr )
Be?i sana ( Be? parmak açylyr ve çocu?a gösterilir )
Be?i bana ( Be? parmak açylyr ve gö?se konur )
Kediye cyk cyk ( Yok anlamyna gelen cyk cyk sesi çykarylyr, Ba? ve ellerle yok devinimi yapylyr )
Yukaryda verilen tekerlemeli örneklerden ba?ka tür i?lev oyunlary da uygulanabilir. Örne?in top oyunu, gazete oyunu vb.

Top oyunu
Oturabilen bir çocu?un önüne topu yuvarlayynyz. Çocu?un bu topu tutmaya size do?ru yuvarlamaya çaly?aca?yny görürsünüz. Çocuk emekleyebiliyorsa, bu kez de topu yakalayabilmek için ona do?ru sürünmeye çaly?acaktyr. Bunlar gibi ba?ka devinimler de oyun syrasynda bulunabilir.

Gazete oyunu
Çocuk, bir yeti?kinin gazete sayfalaryny çevirirken çykan ka?yt hy?yrtysyny duyarsa, gazeteyi yakalamaya çaly?acak; ba?arabilirse, ayny hy?yrtyyy duyabilmek için kendisi de gazeteyi tutmayy ve sayfa çevirmeyi deneyecektir. Ba?ka gazeteler bulsa, ka?yt hy?yrtysynyn kendisine verece?i heyecany yeniden tatmak için gene gazeteyle oynayacaktyr.

Özerklik dönemi i?lev oyunlary ( 1-3 ya? )

Parmak Oyunlary

Çal Kapyyy
Çal kapyyy çal ( Sa? elin i?aret parma?yyla alna vurularak, kapy çalma öykünmesi yapylyr )
Bak pencereden ( her iki elin i?aret ve ba? parmaklary iki gözün önünde birle?tirilir, gözlük gibi halka yapylyr )
Çevir mandaly (Burun el ile bükülür )
Gir içeri ( sa? elin i?aret parma?y, a?zyn içine sokulur )
Al bir iskemle ( Kulak memelerinden biri tutulur, çekilir )
Otur ?uraya ( Öteki kulak memesi tutulur, çekilir )
Nasylsyn bu gün Ay?e ? ( Çene tutulur, sallanyr )
                    ( Ay?e ady, çocu?un adyna göre de?i?tirilerek söylenir )

Ben bir a?acym ( Öykünme )
Ben bir a?acym ( Ayakta, eller yanda, dik durulur )
Dallarym var benim (kollar, ba?yn yukarysyna kaldyrylyr, avuçlar kapatylyr )
Dallarym BYR çiçek açty ( Bir parmak açylyr )
Dallarym YKY çiçek açty ( ikinci parmak açylyr )
Dallarym ÜÇ çiçek açty ( üçüncü parmak açylyr )
Dallarym DÖRT çiçek açty ( dördüncü parmak açylyr )
Dallarym BE? çiçek açty ( be?inci parmak açylyr )
Dallarym ALTI çiçek açty ( altyncy parmak açylyr )
Dallarym YEDY çiçek açty ( yedinci parmak açylyr )
Dallarym SEKYZ çiçek açty sekizinci parmak açylyr )
Dallarym DOKUZ çiçek açty dokuzuncu parmak açylyr )
Dallarym ON çiçek açty ( onuncu parmak açylyr )
Bir rüzgar çykty Yukarydaki kollar, bedenle birlikte öne do?ru e?ilir, sa?a sola sallanyr ; rüzgardan sallanan a?aç öykünmesi yapylyr )
Vuvvv… vuuuvvv.. vuuuuvv… ( sesle rüzgar öykünmesi yapylyr )
Ya?mur ya?dy ; ?yp ?yp ?yp ( parmaklarla ya?mur öykünmesi yapylyr )
Tüm çiçekler döküldü ( parmaklar, kollar indirilir )

On Parmak
Benim on parma?ym var ( iki elin parmaklary açylarak gösterilir )
Tümüyle benim ( eller, parmaklar açyk olarak gö?üste kavu?turulur )
Onlarla ben her ?eyi yaparym.
Symsyky kapar ( her iki el yumulur )
Kocaman açarym ( iki elin parmaklary açylyr )
Birbirine kavu?tururum ( eller kavu?turulur )
Arkama saklarym ( eller arkaya saklanyr )
Yukaryya kaldyryr ( kollar yukaryya, gerinerek kaldyrylyr )
A?a?yya indiririm ( kollar bedenin iki yanyna sarkytylyr )
Sonra kuca?ymda dinlendiririm ( eller rahatça kavu?turulup kuca?a konur )

Parmaklarym
Sa? elimde be? parmak ( Sa? elin be? parma?y gösterilir )
Sol elimde be? parmak ( Sol elin be? parma?y gösterilir )
Sen de istersen say bak
Say bak, say bak, sayy bak.
Bir-iki-üç-dört-be? ( Sa? elin parmaklary syrayla açylarak sayylyr )
Bir-iki-üç-dört-be? ( Sol elin parmaklary syrayla açylarak sayylyr )
Hepsi eder on parmak ( Her iki elin parmaklary açylarak gösterilir )
Sen de istersen say bak
Say bak, say bak, sayy bak.
Bir-iki-üç-dört-be?-alty-yedi-sekiz-dokuz-on ( Her iki eldeki parmaklaryn tümü syrayla açylarak sayylyr )

Ali ile Ay?e
Bu oyun, iki elin ba? parmaklary ile oynanyr. Sa? elin ba? parma?y "Ali", sol elin ba? parma?y "Ay?e" olur. Avuç kapaly durur.
Bir gün Ali evden çykmy? ( Ba? parmak yumuk elden yukary kaldyrylyr )
Sa?a bakmy? kimse yok
Sola bakmy? kimse yok
A?a?y bakmy? kimse yok
Yukary bakmy? kimse yok ( sa?a, sola, a?a?y, yukary bakma i?lemleri, ba? parmakla yapylyr )
Girmi? içeri
Biraz sonra
Ykisi birden evden çykmy?lar ( iki ba? parmak avuç içinden çykartylyr )
Sa?a bakmy?lar kimse yok
Sol bakmy?lar kimse yok
A?a?y bakmy?lar kimse yok
Yukary bakmy?lar kimse yok ( her iki ba? parmak, ayny devinimleri yapar )
Kar?ylykly baky?my?lar ( ba? parmaklaryn iç kysymlary, birbirini görecek biçimde kar?y kar?yya getirilir )
Günaydyn ALY
Günaydyn AY?E
demi?ler… ( ba? parmaklar birbirine de?dirilir )
Oynamy?lar, oynamy?lar ( ba? parmaklar oynama öyküntüsü yaparak, oynatylyr )

Yorulmu?lar… ( parmaklar durur )
Ay?e'nin annesi ça?yrmy?
Ali'nin annesi ça?yrmy?
Ho?ça kal ALY
Ho?ça kal AY?E
demi?ler… ( ba? parmaklar birbirine de?dirilir )
Evlerine girmi?ler. ( ba? parmaklar avuç içine saklanyr )

Ynsanlar
Ynsanlaryn özelliklerini belirten a?a?ydaki sözlerin her dizesi söylendikçe, o dizede belirtilen insan tipi, ö?retmen ve çocuklar tarafyndan, el, kol, beden devinimleri ve yüz mimikleriyle canlandyrylmalydyr.

Ö?retmen : Boyu uzun insan nasyl olur ?
Çocuklar : Böyle olur ( öykünerek gösterirler )

Ö?retmen : Boyu kysa insan nasyl olur ?
Çocuklar : ?öyle olur ( öykünerek gösterirler )

Ö?retmen : ?i?man insan nasyldyr ?
Çocuklar : ?i?man insan böyledir ( öykünerek gösterirler )

Ö?retmen : Zayyf insan ( syska insan ) nasyldyr ?
Çocuklar : ?öyledir ( öykünerek gösterirler )

Ö?retmen : Üzüntülü insanyn yüzü nasyldyr ?
Çocuklar : Böyledir ( yüz mimikleriyle öykünerek gösterirler )

Ö?retmen : Ne?eli insanyn yüzü nasyldyr ?
Çocuklar : ?öyledir ( yüz mimikleriyle öykünerek gösterirler )

Ö?retmen : Ya?mur ya?arken insanlar nasyl gider ?
Çocuklar : Çabuk çabuk giderler ( parmak devinimleriyle öykünerek gösterirler )

Ö?retmen : Tembel insanlar nasyl davranyrlar ?
Çocuklar : A?yr a?yr davranyrlar ( a?yr a?yr beden ve el, kol devinimleriyle )

Ö?retmen : Çaly?kan insanlar nasyl davranyrlar ?
Çocuklar : Canly canly, çabuk çabuk davranyrlar ( el, kol, beden devinimleriyle )

Üç Topum Var
Benim üç topum var.
Y?te en küçük topum ( ba? parmak ve i?aret parma?y birle?tirilerek bu iki parmakla halka yapylyr, gösterilir )
Y?te ortanca topum ( iki elin ba? parmaklary birbirine, iki elin i?aret parmaklary birbirine birle?tirilir,                         ortanca topu simgeleyen bir halka yapylyr, gösterilir )
Y?te bu da kocaman topum (iki kol öne uzatylyr, ellerin uçlary birbirine birle?tirilir, halka yapylyr, gösterilir)
Haydi gelin bu üç topu
Bir kez daha gösterelim ( ayny sözlerle, ayny devinimler yinelenir )

Dedemin Gözlükleri
Uyurken dedem
Gözlükleri gözündeymi? ( iki elle yuvarlak gözlük i?areti yapylyr ve eller gözlerin üzerine konur )
Unutmu? gözlüklerin gözünde oldu?unu
Uyanynca ba?lamy? aramaya ( sa?a, sola bakylarak arama öykünmesi yapylyr )
Aramy?, taramy? bulamamy? ( eller arkaya saklanyr )
Bir de bakmy? ki
Gözlükler gözündeymi? ( eller gözlük gibi yapylyr ve gözlere konur )

Gözüm kula?ym, elim aya?ym
Y?te gözüm ( sa? göz, sa? elle kapatylyr )
Y?te kula?ym Sa? kulak, sa? elle tutulur
Bu görmek için ( ba? parmak ve i?aret parma?y ile yuvarlak yapylyr, göze yerle?tirilir )
Bu duymak için ( el kula?yn arkasyna konularak, ses duyuyormu? gibi yapylyr )
Y?te elim ( sa? el gösterilir )
Y?te aya?ym ( sa? ayak gösterilir )
Bu tutmak için ( sa? elle bir ?ey tutuluyor gibi yapylyr )
Bu yürümek ve ko?mak için ( durdu?u yerde yürür gibi, ko?ar gibi yapylyr )

Minik Ary
Anneme minicik bir ary götürüyorum ( iki elin avuçlary birle?tirilip, yuvarlak yapylyr. Yki el içinde bir ?ey varmy? gibi tutulur )
Çok sevinecek
Kim bilir ne diyecek ?
Ufff…soktu elimi ! ( ary sokmu? gibi yapylyr, acyyla parmaklar açylyr, eller silkelenir )

Sa? El, Sol El
Y?te sa? elim ( sol el ile sa? ele dokunulur, sa? el gösterilir )
Bu da sol elim ( sa? el ile sol ele dokunulur, sol el gösterilir )
Bu sa? kolum ( sol el ile sa? kola dokunulur, sa? kol gösterilir )
Bu da sol kolum ( sa? el ile sol kola dokunulur, sol kol gösterilir )
Yki kolumu havaya kaldyryrym ( iki kol yukaryya kaldyrylyr )
Ellerimi, avuçlarymy birbirine vurur
Y?te böyle ?ap ?ap yaparym. ( iki el havada, avuçlar birbirine vurularak ses çykarylyr )

Saat
Bir saatim var minicik ( iki elin avuçlary, içinde bir ?ey varmy? gibi birbirine çapraz olarak birle?tirilir )
Kula?yma koyarym ( birle?tirilmi? eller kula?a götürülür )
Tik tak'yny duyarym
Tik tak, tik tak ( denirken, dinliyormu? gibi yapylyr )
Çocuklar dinleme öykünmesi yaparlarken ö?retmen ?unlary söyler ;
"Haydi ?imdi çocuklar………………oyununa ba?layalym."
( bunun üzerine çocuklar da, avuçlaryndaki saati bir kenara koyar gibi yaparlar. Ö?retmenin adyny söyledi?i oyuna ba?lanyr.)
NOT : Bu parmak oyunu, bir ba?ka oyuna ba?lamadan önce oynanyr.

Tav?an
Bir minik tav?an varmy? ( sa? elin i?aret ve orta parmaklary, tav?an kulaklary gibi tutulur )
Bu kafeste ya?army? ( sol el, portakal tutar gibi yuvarlak yapylyr )
Gezerken bir ses duysa
Hemen diker kulaklaryny ( sa? elin kulak öykünmesi yapan parmaklary dimdik tutulur )
Hop… diye kafesine
Ko?ar atlarmy?… ( parmaklardan yapylmy? kulaklar, "hop" deyince, öteki elin avuç içine konur ve sykyca tutulur )

Ho?geldin Memo
Yki elin parmaklary açylyr ; iki el kar?ylykly tutulur.
-Tak tak tak ( iki elin ba? parmaklary birbirine vurulur, birle?tirilir )
-Tik tik tik ( iki elin i?aret parmaklary birbirine vurulur, birle?tirilir )
-Kim o ? Kim o ? ( iki elin orta parmaklary birbirine vurulur, birle?tirilir )
-Benim Memo ! ( iki elin yüzük parmaklary birbirine vurulur, birle?tirilir )
-Ho?geldin Memo
-Ho?geldin Memo ( iki elin serçe parmaklary birbirine vurulur, birle?tirilir )
               ( iki elin bütün parmaklary birbirleriyle birle?tirilmi? olur )
-Ho?bulduk, ho?bulduk ( derken çocuklar ellerini çyrparlar.)

Minareli Cami
Y?te bir cami ( iki elin parmaklary, birbirine kenetlenir )
Çifte minareli ( iki elin i?aret parmaklary kenetlenmeden çözülür, yukaryya kaldyrylyr, kar?ylykly birle?tirilir, minare gibi dik tutulur )
Kocaman cami
Kocaman cami ( parmaklaryn kenetlenmesi açylmadan, iki elin ayalary birbirinden uzakla?tyrylyr, açylyr, cami kümbeti gibi yapylyr )
Nerde bunun insanlary ?
Y?te burada insanlary, i?te burada ( öbür parmaklar, kenetlenme çözülmeden, a?a?y yukary kymyldatylyr )

Neyim Var ?
Bu oyunda, ö?retmen her dizeyi söyleyi?te, o dize içinde geçen organy gösterir ; çocuklar ayny dizeyi yinelerler, ö?retmenin devinimlerini öykünürler.
Bir a?zym var minnacyk
Bir burnum var hokkacyk
Yanaklarym elmacyk
Yki kulak, iki kepçe
Gözlerim boncuk boncuk
Bu oyun ö?renildikten sonra, çocuklar kendi ba?laryna ya da ö?retmenle birlikte söylenerek de oynanabilir.

Mikrop
( A: Anlatan, Ç : Çocuk, M : Mikrop )
A-     Bir mikrop varmy?… yürümü?… yürümü?…
( sa? elin ba? parma?y, sol kol üzerinde yukarydan a?a?yya do?ru yürütülür.)
Bir evin kapysyndan içeriye girmi?…
( ba? parmak, yürüye yürüye avuç ortasyna getirilir )
Bir de bakmy? ki, merdivenler var, ba?lamy? merdivenlerden çykmaya…
( sol el parmaklary açylarak tutulur, bunlar merdiven sayylyr. Sa? elin ba? parma?y, sol elin küçük parma?yndan ba?layarak birer birer merdivenleri çykar. Sol elin syrtyna varyr. )
Üst kata çykynca kapyyy vurmu?…
( sol elin syrt kysmyna sa? elle vurulur )
       M- Tak tak tak…
       Ç- Kim o ?
     ( kim o sesleri, çocuk sesi öykünülerek söylenir )
       M- Benim, ben, Mikrop
     ( sa? elin ba? parma?y sallanyr )
        Ç- Ne istiyorsun ?
     ( Çocuk sesiyle sorulur )
        M- Seni hasta etmeye geldim
     ( sa? ba? parmak yine sallanyr )
Ç- Yooo… beni hasta edemezsin ; ben temiz bir çocu?um, yemeklerimi yerim, uykumu uyurum, a?y da                 oluyorum… Sen beni hasta edemezsin…
        M- Öyleyse ben gidiyorum.
     ( Merdivenlerden sa? ba? parmakla geri dönülerek inilir )
A-     O syrada, çocu?un annesi evde sabunlu su ile temizlik yapyyormu?, mikrobun aya?y kaymy? ve merdivenlerden a?a?y yuvarlanmy?.
( Yuvarlanma devinimi yapylyr )
Mikrop kendini kapynyn dy?ynda bulmu?.
( Sa? ba? parmak, avuç dy?yna atylyr )

Evimiz
Y?te evimiz ( iki, elin parmaklary açylyr, ucuca de?dirilir, sonra iki elin parmaklary, tyrnaklar birbirine de?ecek biçimde bükülür, ba? parmaklaryn da tyrnaklary yan yana gelecek biçimde tutulur )
?u bacasy ( i?aret parmaklary yukaryya kaldyrylyp, birle?tirilir )
Bu da kapysy ( ba? parmaklar kaldyrylarak birbirinden uzakla?tyrylyr, devindirilir )
Bu da kapydaki zil ( sa? ba? parmakla, sol ba? parma?yn tyrna?yna bastyrylyr )
Zyrrr… zyrrr diye ses çykaryr. Eve gelen konuklar, geldiklerini bize zil ile duyururlar.
Evimizde kocaman bir saatimiz var. ( Ba?, saat olur )
Tik tak, tik tak diye çaly?yr. ( tik taklarla birlikte ba? sa?a sola sallanyr )
Bazen zyrrr… diye ses çykaryr.
Hemen sustururum. ( i?aret parma?yyla burna basylyr, zil susar )
Bir de küçük kedimiz var ( sa? el parmaklary yerde gezdirilerek kedi öykünmesi yapylyr )
Miyav miyav diye ba?yrynca süt veririm.
Lykyr lykyr içer sütünü ( avuçla süt kaby yapylyr, sütü dille içme devinimi yapylarak, kedinin süt içmesine öykünülür )
Hemen muslu?u açarym, ?yrrr ?yrrr diye su akar, elimi yüzümü yykarym(el yüz yykama devinimi yapylyr)
Evimiz tren istasyonuna çok yakyndyr.
Y?te bak, yine tren geçiyor… çuf… çuf… çuf… çuf… ( el ve ayaklarla tren öykünmesi yapylyr )
Bip bap, bip bap… bak ?imdi de araba geçiyor. ( direksiyon çevirir, araba kullanyr gibi yapylyr )
Hav hav hav… Bu da bizim küçük köpek ( köpek öykünmesi yapylyr )
Kapymyzy kapatayym da girmesin içeriye. ( Kapy kapatma öykünmesi yapylyr )
Aaaa. Annem beni ça?yryyor. Haydi ho?ça kalyn çocuklar

Hayvanat Bahçesine Gezi
Emre yata?ynda uyuyormu? ( gözler kapanyr, uyur gibi yapylyr )
Sabah olmu?, Horoz ötmü? ( çocukla,r horoz ötü?üne öykünürler ü ürü üüüü )
Emre kalkmy?, gerinmi? ( gerinme öykünmesi yapylyr )
Sonra elini, yüzünü yykamy?, di?lerini fyrçalamy? ( el yüz yykama, di? fyrçalama öykünmesi yapylyr )
Yava?, yava? giyinmi? ( önce gömlek, sonra pantolon, daha sonra da ceket giyme devinimleri yapylyr )
Annesi kahvaltyya ça?yrmy?, bir güzel kahvalty yapmy?lar ( çay içme, kahvalty yapma öyküntüsü )
Babasy ona "Haydi Hayvanat Bahçesine gidelim" demi?. Yola çykmy?lar. Yürümü?ler, yürümü?ler ( yürüme öykünmesi yapylyr )
Emre yürürken ba?yny yukary kaldyrmy? ( ba?lar yukary kaldyrylyr )
Gökyüzünü, güne?i ve uçan ku?lary görmü?, sonra yoluna devam etmi?, yol kav?a?yna gelmi?.
Kar?yya da geçmek için sa?yna bakmy? ( ba? sa?a çevrilir ) araba yok ;
Soluna bakmy? ( ba? sola çevrilir ) araba yok.
Babasyyla Emre, çabuk çabuk geçmi?ler yolun kar?y kyyysyna, Hayvanat Bahçesine gelmi?ler.
Bir de ne görsünler…
Her tarafta çe?it çe?it hayvanlar
Bir kafeste kediler ( her hayvan ady söyleni?te, çocuklar, o hayvanyn sesini ve devinimlerini öykünme ile göstermeye çaly?yrlar )
Bir kafeste köpekler ( havlama….)
Yleride kurtlar da var ( uluma….)
Bak burada tavuklar ( gydaklama….)
Ördekler de ?uradalar ( vak vak'lama…)
Tav?anlar zyp zyp zyplar ( ciyik ciyik….)
Ya kaplumba?alar nasyl, evini syrtynda ta?yr, yava? yava? yürürler… ( tysss )
Ötede kocaman aslan ( kükreme….)
Yakynynda bir kaplan ( kükreme….)
Kepçe kulakly bir fil ( fil öykünmesi…. )
Upuzun bir zürafa ( uzun boy öykünmesi…) vb.
Derken Emre yorulmu? ( yorgunluk öykünmesi )
Zaten ak?am da olmu?
Babasyyla birlikte
Evin yolunu tutmu? ( eve dönerken devinimler yinelenir )
Anne evde merakta
Kurulmu? güzel sofra
Onlary bekliyormu?
Emre öyle acykmy?, öyle acykmy? ki, bütün yemekleri hapur hupur yemi?. ( hapur hupur yeme öyküntüsü, aç ve ivecen çocuk tavryyla )
Sonra uykusu gelmi? ( esneme öyküntüsü, gerinme vb..)
Uzanmy? yata?yna ( uzanma öyküntüsü )
My?yl my?yl uyumu? ( uyuma öyküntüsü )

Benim bir ninem var
Benim bir ninem var
Gözünde gözlük ( iki elin i?aret ve ba? parmaklary gözlük yuvarla?y gibi yapylyr ve gözlere konur )
Ba?ynda ba? örtüsü ( ellerle ba? örtüsü sarylyr gibi yapylyr )
Elinde baston ( baston tutuyormu? gibi yapylyr )
Syrty biraz kamburca ( kambur öykünmesi yapylyr )
Tin tin yürür, gezer ( nine yürüyü?ü öykünmesi yapylyr )
Ninemin bir ine?i var ( Ynek sesi çykarylyr )
Ninem onu çok sever
Her sabah erken kalkar
Önce ine?e bakar
Yem verir, yedirir ( Yem teme öykünmesi )
Su verir, içirir ( su içme öykünmesi )
Syrtyny syvazlar ( ka?a?ylama öykünmesi, sevme öykünmesi )
Sonra kovayy alyr
Yne?inden süt sa?ar ( iki elle süt sa?ma devinimi yapylyr )
Fy???, fy???, fy???…
Koyar sütü tencereye ( sütü kovadan tencereye dökme öykünmesi )
Fokur fokur kaynatyr ( sütün kaynamasyny canlandyrma öykünmesi )
Ninem sütü çok sever
Sabah, ak?am süt içer ( lykyr lykyr içme devinimi yapylyr )
Ninem diyor ki bana ;
"Süt içersen benim gibi ( sözlere göre öykünme yapylyr )
güçlü olur, çok ya?arsyn…"
Sa?ly?ynla, aklynla
Her engeli a?arsyn."
Ben ninemi çok severim ( sözlere göre öykünme yapylyr )
Her sözünü dinlerim
Süt bulunca hiç kaçyrmam
Lykyr, lykyr içerim…

Bedenim, Organlarym
Y? yapmak için iki elim var ( iki el çyrpylyr )
Resim yaparym ( resim yapma devinimi )
Flüt çalarym ( flüt çalma devinimi )
Toprak kazarym (toprak kazma devinimi )
A?aç dikerim ( a?aç dikme devinimi )
Her i?i ellerimle yaparym ( çe?itli i?lere ili?kin devinimler )
Koklamak için bir burnum var ( burunla koklama öykünmesi yapylyr )
Yemek kokusunu duyarym ( öykünme yapylyr )
Çiçek koklarym ( öykünme yapylyr )
Kötü kokulary hiç sevmem ( öykünme yapylyr )
Her kokuyu burnumla hemen duyarym ( çe?itli öykünmeler yapylyr )
Y?itmek için kulaklarym var ( gösterilir )
Annemin sesini kulaklarymla duyarym
Müzik dinlerim
Her çe?it sesi ben, kulaklarymla duyarym
Soluk almak için ci?erlerim var ( derin soluk alma yapylyr )
Ci?erlerimi korurum
Onlar olmasa, soluk alamam, ya?ayamam ( çe?itli devinimler yapylyr )
Dü?ünmek için bir aklym var benim ( ba?yn üst kysmy gösterilir )
Aklym benim her ?eyim
Onunla ö?renirim her ?eyi ( çe?itli devinimler yapylyr )
Bilgiyi, ya?amayy, sevmeyi ( çe?itli devinimler yapylyr )
Oynamayy, gülmeyi ( çe?itli devinimler yapylyr )
Aklymla bilirim var oldu?umu ( çe?itli devinimler yapylyr )
Y?te böyle
Benim güzel ve i?e yarar
Bir bedenim ve organlarym var…

Organlarym ( a?zym, burnum, gözüm, kula?ym..)
Yki gözüm var benim ( iki elle gösterilir )
Yki kula?ym var ( iki elle gösterilir )
Bir burnum var, iki delikli ( sa? elle gösterilir )
Bir a?zym var (Sa? elle gösterilir )
Bunlar benim dudaklarym (dudaklar ileriye do?ru uzatylarak gösterilir )
Gülünce görünür di?lerim ( di?ler gösterilir )
A?zymy açynca görürsünüz dilimi ( a?yz açylyr, dil uzatylyr )
Yeme?in tadyny dilimle anlarym
Tatly yerken yüzüm güler ( tatly yeme öykünmesi )
Ek?i yersem buru?ur ( ek?i limon öykünmesi )
Acy yakar dilimi ( acy yeme, dilin yanmasy öykünmesi )
A?zymy kapatsam dilim görünmez ( a?yz kapatylyr, dil saklanyr )
A?zymy açarym ben ( a?yz açylyr )
Yemek yemek, su içmek, ( yemek yeme, su içme öykünmesi yapylyr )
Bir de konu?mak için ( konu?ma öykünmesi yapylyr )
Ya ?arky söylemek için !…
Y?te en güzeli bu
Gel ?arky söyleyelim. ( oyunun burasynda bir ?arkyya ba?lanyr )

Minik Arylar
Sa? elin ba? parma?y avuç içinde olmak ko?uluyla, sa? el ile yumruk yapylyr. Be? küçük ary karde? varmy? ; my?yl my?yl uyuyorlarmy?. Sabah olmu?, en küçük ary karde? uykusundan uyanmy? :
Günaydyn karde?lerim, demi? ( küçük parmak kaldyrylyr ve oynatylyr )
Öteki küçük ary karde? uyanmy?.
Günaydyn karde?lerim, demi? ( yüzük parma?y kaldyrylyr ve oynatylyr )
Sonra ortanca ary karde? uyanmy?.
Günaydyn karde?lerim, demi? ( ortanca parmak kaldyrylyr ve oynatylyr )
Sonra da öteki karde? uyanmy?
Günaydyn karde?lerim, demi? ( i?aret parma?y kaldyrylyr ve oynatylyr )
En sonra uyanan da karde?lerine ;
Günaydyn karde?lerim, demi? ( ba? parmak kaldyrylyr ve oynatylyr )
Be? karde?in tümü birden muslu?a ko?mu?lar. ( a?a?ydaki sözler için gereken öykünmeler yapylyr )

Syra syra durmu?lar
Ellerini, yüzlerini
Bir güzel yykamy?lar

Sonra birlik olmu?lar
Sofrayy da kurmu?lar
Her türlü yiyece?i
Hapur hupur yutmu?lar

Sonra vyz vyz demi?ler
Uzaklara uçmu?lar
Çiçek çiçek dola?yp
Bal toplayyp dönmü?ler

Yün Örme
Aman ne so?uk ( ü?üme, titreme devinimleri yapylyr )
Ninem bana yünden giyecekler örecek
Çorap örecek ( ayaklar gösterilir )
Eldiven örecek ( eller gösterilir )
Atky örecek ( boyun gösterilir )
Kazak örecek ( beden gösterilir )
Ba?lyk örecek ( ba? gösterilir )
Örmeye ba?lamy? bile
Ninem atkymy ( ?i?le yün örme devinimleri yapylyr )
-Oooo… ne kadar da uzun örmü? ( uzun atky varmy? gibi yapylyr, boyna sarylyr )
-Dur nine bu yünü de ben sarayym ( yün sarma devinimi )
Y?te ?imdi ba?lykta syra
Hem de ty?la örüyor ( i?aret parmaklaryyla ty? örme devinimleri yapylyr )
Ne de çabuk örüyor.. bitti bile ( ba?lyk ba?a giyilir gibi yapylyr )
Ben de ninemden çorap örmesini ö?renece?im ( çorap örme devinimleri yapylyr )
Ördüm… bitti… oh ne sycacyk ( çorap giyme devinimi yapylyr )
Herkesin bir yün giysisi olsa
Oh ne güzel
Ky?yn giyer, hiç ü?ümez

Araba Sürme
Benim bir arabam olsa
Arabama oturup direksiyonu tutarym ( syraya, iskemleye oturur, ellerle direksiyon tutma devinimi yapylyr )
Sa? aya?ymla gaza basarym ( gaza basma devinimi yapylyr )
Yürür arabam
Durmak için frene basarym ( frene basar gibi yapylyr )
Durur arabam
?imdi düz yolda gidiyorum ( direksiyon çok küçük devinimlerle sa?a, sola oynatylyr, araba sesi öykünmesi yapylyr )
?imdi sola dönüyorum ( direksiyon sola çevrilir )
?imdi de sa?a dönüyorum ( direksiyon sa?a çevrilir )
?imdi yine düz yolda gidiyorum ( düz yolda gidi? devinimi, yukarydaki gibi )
"Düüttt… düüttt…"
Çekilin yoldan ( hyzly gitme öykünmesi yapylyr )
Uçuyor arabam ( hyzly gitme öykünmesi yapylyr )
Düüttt… düüüüttt…

Küçük Bahçe
Bizim bir küçük bahçemiz var
Ylkbaharda bahçeyi
Özene bezene kazarym ( kazma sallama devinimleri yapylyr )
Sonra otlaryny ayyklarym ( bahçenin çe?itli yerlerinden ot koparylyp alynyyormu? gibi yapylyr, ot toplanyr )
Daha sonra da bir tyrmyk alyr ( parmaklar tyrmyk gibi yapylyr )
Topra?y tyrmyklarym ( tyrmyklama devinimleriyle toprak düzeltilir )
Her yeri dümdüz olur
Y?lenmi? toprak ne güzel olur; Çiçek tohumlary alyr, buraya ekerim. ( çiçek tohumu ekme devinimi yapylyr )
Ya?mur ya?acak ( iki elle ya?mur ya?ma devinimi yapylyr )
Güne? açacak ( iki el yanlardan havaya do?ru kaldyrylyr )
Tohumlarym büyüyecek ( küçük tohumun büyümesi, öykünmeyle anlatylyr )
Fidan olacak
Çiçek açacak ( iki elin tabanlary ba? üzerinde birle?tirilir, parmak kysymlary açylyr, çiçek benzetmesi yapylyr )
Sonra ky? gelecek ( ya?mur, kar öykünmesi yapylyr )
Çiçekler saklayyp tohumlary ( yine çiçek benzetmesi yapylyr, sonra iki elin parmaklary birle?tirilip, eller birbirinden ayrylmadan, önden a?a?yya indirilir )
Yatacaklar uzun bir ky? uykusuna ( uyuma öykünmesi yapylyr )
Sonra yine bahar gelecek.
Güzel renkli çiçekler yine açacak ( çiçek açma devinimi yapylyr )
Yanyna yöresine
Güzel koku saçacak ( koklama ve be?enme devinimleri )
-Yine bahar gelecek
-Yine çiçek açacak…

Örümce?in Öyküsü
Bu oyunda ö?retmen, uygun görece?i dizeler için gerekli buldu?u devinimleri ve öykünmeleri arar, bulur, uygulatyr. Metnin okunu? tarzy, masalymsy olmalydyr.

Bir varmy?, bir yokmu?                          Karnymy doyurayym"
Evvel zaman içinde                    Demi? kendi kendine
Kalbur saman içinde                    
Bir örümcek ya?army?                    Ba?lamy? tyrmanmaya
Küçük bir a? içinde                    Tykyr tykyr da tykyr
                                   Tykyr tykyr da tykyr
Bir gün karny acykmy?     
Açlyktan cany çykmy?                    Açmy? sonra kapyyy
                                   Bakmy?, bir de ne görsün ?
Demi? kendi kendine                    
"Dy?aryya çykayym                    Ya?mur dinmi?, güne? açmy?
Kendime av bulayym."                    Aç örümcek çok sevinmi?

Ba?lamy? tyrmanmaya                    Hemen çykmy? dy?aryya
Örgüden merdivene                    Ba?lamy? av aramaya
Tykyr tykyr da tykyr                         Görmü? tembel bir böcek
Tykyr tykyr da tykyr                         Yemi? onu örümcek

Açmy? sonra kapyyy                    Ama karny doymamy?
Bakmy? bir de ne görsün !                    Ba?ka bir av aramy?

Ya?mur ya?ar ?akyr ?akyr                    Bakmy? miskin bir sinek
Rüzgar eser püfür püfür                    Ne uyur, ne uyanyk
                              Yakla?arak onu da
Hemen örtmü? kapyyy                    Hemen yutmu? örümcek
Dönmü? eski yerine
                                   Karny doymu?, gerinmi?
Tykyr tykyr da tykyr                         Ne?elenmi?, sevinmi?
Tykyr tykyr da tykyr                         Ba?lamy? oynamaya

Açmy?, kitap okumu?                    ?ykyr ?ykyr da ?ykyr
Sonra müzik dinlemi?                    ?ykyr ?ykyr da ?ykyr
Derken merken çocuklar               
Bizim minik örümcek                    Örümce?in öyküsü
Daha çok acykmaz my ?                    Y?te böyle son bulur
                              Tembel, miskin olanlar
Ne yapsyn zavallycyk ?                    Ba?kasyna yem olur.
"Bir daha deneyeyim

Yeni Yyl
Yeni yylyn kutlu olsun Emre
Yeni yylyn kutlu olsun Elif ( ö?retmen, öteki çocuklaryn da adlaryny söyleyerek yeni yyllaryny kutlar )
Hepiniz birbirinizin yeni yylyny kutlady my çocuklar ? ( çocuklar serbest olarak birbirlerinin yeni yylyny kutlarlar )
Çocuklar size bir ?ey soraca?ym, yanytlar mysynyz ?
Yeni yylda büyüdük mü ? ( yanyt büyüdük olacak )
Ne kadar büyüdük ? (Her çocuk kendine göre yanytlasyn )
Yeni yyl geldi diye, synyfymyzy süsledik mi ?
Haydi gelin süsleyelim ( süslenmi? ise çocuklar; süsledik diye ba?ry?yrlar )
Bir de takvim aldyk, gördünüz mü ? ( yeni yyla ili?kin takvimi gösterir )
Bakyn bu bir takvim, bir çok yapra?y var. ( gösterilir )
Her yaprak, bir günü gösterir
Bir gün biter
Bir yaprak kopar ( bir yaprak koparylyr )
Bir gün biter
Bir yaprak daha kopar ( bir yaprak daha koparylyr )
Bir gün nedir biliyor musunuz ?
Sabah kalkaryz ( uyanma, kalkma öykünmesi yapylyr )
Kahvalty yaparyz ( kahvalty öykünmesi )
Okula gelir ( okula geli? öykünmesi )
Güler oynaryz ( oyun ve gülme öykünmesi )
Eve gider ( eve gidi? öykünmesi )
Yemek yer ( yemek yeme öykünmesi )
Sonra yatar uyuruz ( yatma uyuma öykünmesi )
Bir gün böylece biter…
Bir gün bitince
Bu takvimimizden bir yaprak kopar ( bir yaprak koparylyr )
Hep böyle olur
Bir gün bitince
Bir yaprak kopar ( yaprak koparma devinimleri )
Yapraklar kopar, yapraklar kopar ( boyuna yaprak koparma devinimi yapylyr )
Ve bir gün
Takvim de biteeerrr. ( bitmi? takvim öykünmesi yapylyr )
Takvim bitince, eski yyl da bitmi? oluuurrr. ( yeni takvim alma öykünmesi yapylyr )

Yeni bir yyla hemen ba?laryz.
Her yeni yylda, bir ya? büyürüz. (büyüme öykünmesi )
Bir ya? büyürüz, bir ya? büyürüz.
Ylkokula gideriz. ( uygun öykünmeler bulunur, yaptyrylyr )
Büyürüz, büyürüz; ortaokula gideriz ( uygun öykünmeler bulunur, yaptyrylyr )
Sonra ba?ka okullara gider, ba?ka i?ler yaparyz. ( uygun öykünmeler bulunur, yaptyrylyr )
Kocaman adam olur, kocaman bayan oluruz ( büyük insan öykünmesi yaptyrylyr )
Ama ?imdi ne güzel.
Hepimiz birer çocu?uz ( sevinçle… )
Gelin yeni yyly birlikte kutlayalym
Bir ya? daha büyüdük
Birlikte oynayalym. ( bundan sonra,"Yeni Yylyn, Yeni Ya?yn Kutlu Olsun" ?arkysy söylenerek, oyun oynanyr )

Ky? Baba
-Tak tak tak…
-Kim o ?
-Benim…
-Sen kimsin ?
-Ben ky? babayym ( çocuklar ü?üme öykünmesi yaparlar )
So?uk, ya?mur, kar ( sözcüklere göre öykünürler )
Tümü bende var
-Ne getirdin bana
So?uk ky? baba ?
-Neler getirmedim ki !
Mandalina, portakal,
Havuç, kereviz, enginar,
Daha neler, neler var.
Bir de so?uk getirdim. ( çocuklar pyrrr diye ü?üme öykünmesi yaparlar )
-N'olur çabuk git ama ( a?a?ydaki sözler için uygun devinimler ve öykünmeler aranyr, bulunur, uygulanyr )

Donuyoruz ky? baba
-Hemen gidemem çocuklar
Daha üç ayym var
?imdi Aralyk'tayyz
Ocak, ?ubat, Mart da var.
-Eyvah, eyvah Ky? baba
Çok ü?üyece?iz ama
-Kalyn giyinirseniz
Yyi beslenirseniz
Hiç korkmayyn çocuklar
Size gelmez bir zarar.
Ky?yn ayry tady var.


       
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz