Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ile Türk Milli Eğitimin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanmıştır.
Teknoloji ve tasarım dersinin iki temel amacı vardır. İlki hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygulayabilen, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Diğeri ise teknolojiyi ve tasarım sürecini anlayabilen, yorumlayabilen, yönetebilen ve değerlendirebilen teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler yetiştirmektir. Bu çerçevede,
teknoloji ve tasarım derslerini tamamlamış bireylerin çevresindeki nesne, olay ve olguları analitik bir bakış açısıyla gözlemleyip yorumlayabilen, problemleri tanımlayıp yaratıcı ve özgün alternatif öneriler geliştirebilen ve bu öneriler arasında değerlendirme yaparak en uygununa karar verebilen bireyler olarak yetişmesi amaçlanmaktadır. 

Programın alt amaçları
• Teknoloji geliştirme süreci ile ilgili temel bilgiler kazandırmak,
• Tasarım süreci ile ilgili temel bilgiler kazandırmak,
• Öğrencilerin, günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin sorumluluk almalarını ve bu sorunların çözümünde teknoloji geliştirme süreçlerini ve tasarım becerilerini kullanmalarını sağlamak,
• Uzman tasarımcıların uyguladığı problem belirleme ve şartlara göre en uygun çözüm önerisi geliştirme süreçlerini anlamaya yardımcı olmak,
• Sosyal becerilerin (iş birliği, iletişim becerileri, başkalarının fikirlerine saygı gösterme, grup ortamında kendi fikrini verilerle destekleyebilme, eleştiriyi olgunlukla karşılama vb.) gelişmesine yardımcı olmak,
• Teknoloji ve tasarım bilgi birikiminin toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma konularındaki etkisinin farkına varmalarına yardımcı olmak,
• Karşılaşılan sorunlara geri dönüştürülebilir ya da atık malzemeler kullanarak, bilimsel yöntemlerle ve teknoloji- tasarım süreçleriyle çözüm sağlamak,
• Birey, çevre, toplum ve teknoloji arasındaki etkileşimi fark etmelerine yardımcı olmak,
• Öğrencileri kapasiteleri konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak,
• Yaratıcı düşünme becerileri kazandırmak,
• Problem tanımlama ve çözme (minds-on), uygulama (hands-on) becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,
• Görselleştirme becerilerini geliştirmek,
• Özgür ve özgün düşünme becerilerini geliştirmek,
• Teknoloji ve tasarım ile ilgili kariyer bilinci geliştirmek,
• Teknoloji ve tasarım süreçlerinde iş güvenliği önlemlerinin önemini fark ettirmek ve uygulamaya katkı sağlamak,
• Doğal ve beşerî bilimlere ilişkin merak, tutum ve ilgi geliştirerek bu bilgilerin tasarım yoluyla ürünleştiği konusunda bilinç geliştirmek,

• Farklı teknolojik alanlardaki (enerji, ulaşım, bilişim vb.) ilerlemelerin kökeni ve geleceği konusunda bilgi edinmelerini sağlamak,
• Bilimsel bilgi ve teknolojinin yaratıcı düşünme sistematiği ile yenileşimci (inovatif) ürünlere dönüşmesi konusunda katkı sağlamak,
• Özgün fikirlerin değeri ve fikrî hakların korunmasının teknolojik ilerlemeye katkısının bilincine varmalarını sağlamak.

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Yavaş Okuma Nedenleri

Nedir Bu Hedefsizlik?

Düşünmeyi Bilmiyoruz!

Problem Çözme

Okulda Başarı Taktikleri

Haydi İnovasyon Yapalım!

Kişisel Başarının Anahtarı

Nasıl Bilim Adamı Olunur?

Beyin Geliştirmek İçin Öneriler

Sınav Kaygısı

Verimli Ders Çalışma İçin 10 Kural

Ders Çalışma Ortamı Nasıl olmalı?

Yanlış Çalışma Davranışları

Sınıfta Etkili Ders Dinleme

Not Tutmanın Faydaları

18 Adımda Test Çözme Becerisi

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt