Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nda öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu; öğrenme sürecinde aktif katılım sağladığı; öğrenme etkinliği sürecinin sonunda bir ürün ya da performans ortaya koyduğu; öğretmen rehberliğinde araştırma-sorgulama, problem çözme, karar verme ve uygulama süreçlerini içeren etkinliklerle öğrendiği, öğrenci merkezli bir öğrenme/öğretme yaklaşımı benimsenmiştir.

Öğrenme ve öğretme sürecinde öğrenci bilgiyi keşfeder, günlük yaşamda kullanım durumlarını sınar ve kullanır. Öğretim sürecinde disiplinlerarası (bilim alanları-konular) etkileşime dayalı öğretim yapılır ve konunun derinlemesine öğrenilmesi sağlanır. Öğrenci bilgiyi araştırıp keşfederek, yorumlayarak ve çevreyle etkileşim kurarak yapılandırır. Temel alınan öğrenme yaklaşımında, öğrenciler ortaklaşa ya da bireysel çalışma olanağına sahiptir. İş birliğine dayalı grup çalışması bireylerin sorumluluk, paylaşma ve iletişim gibi konularda gelişimine katkı sağlar.
 

Öğrenci araştırmacı rolündedir ve bu öğrenme yönteminde öğrenci, sorgulama, yaratıcılık, problem çözme gibi üst düzey zihinsel becerileri kullanır.

Teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencinin bilimsel yöntemlerle düşünmesi, bireysel ve ekip halinde çalışabilmesi ve problem çözme yeteneklerini geliştirmesi beklenir. Öğretmenden ise planlama ve organizasyonda arka planda yer alması ve rehberlik yapması beklenmektedir.

Bunun yanı sıra öğretmenlerin; öğrencilerini iyi tanıması, onların bireysel farklılıklarının farkında olması, dersle ilgili etkinlikleri ve dersin işlenişini bu bilinçle yapılandırması gerekmektedir.

Değerlendirme, öğretmen, öğrenci ve gerekli durumlarda konuyla ilgili uzmanların katılımı ile ürüne ve sürece yönelik yapılır. Bu programda öğrencinin aktif ve derinlemesine çalıştığı, üretimde bulunduğu ve süreç sonunda ortaya çıkan ürünü sergilediği öğrenme yaklaşımı benimsenmiştir.

Teknoloji ve Tasarım dersi  öğretim programı  için tıklayınız....

 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Formları

Teknoloji Tasarım Yıllık Planları

Teknoloji Tasarım Zümresi

Ölçme ve Değerlendirme

Teknoloji ve Tasarım Dersi Not Verme

Ürün Dosyası

Etkinlik Süreci

Öz Değerlendirme Formu

Grup Çalışmasını Değerlendirme Formu

Dereceli Puanlama Anahtarı

Gözlem Formu

Öğretmen Not Çizelgesi

Teknoloji Tasarım

Tasarım Günlüğü

Tasarım Günlüğü Yazmanın Önemi

Teknoloji ve Tasarım Dersinde Başarılı Olmak

Nasıl Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Olunur?

Teknoloji ve Tasarım Sunuları

Teknoloji Tasarım Kapakları

Teknoloji ve Tasarım Dersinin Amaçları

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt