Teknoloji ve Tasarım Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve tasarım dersinin ölçme ve değerlendirme yaklaşımı öncelikle, dersin öngördüğü temel kazanımlar doğrultusunda, öğrencilerin günlük yaşamı ve öğrenme sürecinde karşılaştıkları teknolojileri tanıma ve bu teknolojileri kişisel gelişim ve öğretim amaçlı kullanma becerilerine sahip olma düzeylerini belirlemeye odaklanmalıdır. Bununla birlikte, öğrencilerin tasarım yapma konusunda ihtiyaç duyacağı temel bilgi, teknik ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi de göz önünde bulundurulmalıdır.
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nda ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde dersin hedeflerinin gerçekleşme derecesini belirlemek; öğrencilerin öğrenme düzeylerini değerlendirmek, eksikliklerini belirlemek ve öğrencinin süreç içerisindeki gelişimi ile güçlü ve zayıf yanlarına ilişkin geri bildirim sağlamak amacıyla yapılır.
Ölçme ve değerlendirme öğretimin her aşamasında; öğrencilerin derse ilgisi, katılımı, derste gösterdiği ilerleme ve ders sonunda sahip olduğu düzey (performans) dikkate alınarak yapılmalıdır.
Bu açıdan ölçme ve değerlendirme aynı zamanda öğrenme ve öğretme etkinliğinin bir parçası olarak kabul edilmelidir. Buna bağlı olarak ölçme ve değerlendirmenin süreç odaklı yapılması ve öğrencilere geri bildirim verilmesi önemlidir. Ölçme ve değerlendirme yapılırken dikkat edilecek bir diğer husus, öğrencilerin tüm yönlerinin dikkate alınmasıdır.

Daha açık ifadeyle, öğrencilerin teknoloji ve tasarım konusundaki duyarlıklarını (duyuşsal), teknoloji ve tasarım konusundaki temel kavram, ilke ve uygulama için gerekli bilgilerini (bilişsel) ve sahip olduğu bilgileri günlük yaşam ve öğrenme sürecinde kullanma (psikomotor) becerilerini ölçmeyi amaçlamalıdır.
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nda ölçme ve değerlendirme, kazanıma dayalı bir süreç değerlendirmesi olarak ele alınır. Öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak, bilgi ve becerilerini eyleme dökme düzeyleri, problem çözme ve analitik düşünebilme becerilerinin gelişim düzeyleri ölçülerek değerlendirilir. Ayrıca üretim sürecinde öğrenilen bilgi ve becerilerin eyleme
dönüşmesi; estetik ve etik bilinçleri, ifade ve sosyal iletişim becerilerinin ne düzeyde geliştiği de değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurulur.
Dersin ölçme ve değerlendirmesi amacıyla çok yönlü teknik ve araçlardan yararlanılabilir. Öncelikle öğrencilerin teknoloji ve tasarım konusundaki ilgi ve yatkınlıklarının belirlenmesine yönelik yatkınlık ölçekleri kullanılarak dersin planlanması ve uygulanması için yol haritası çıkarılabilir. Süreç içerisinde teknolojiyi tanıma, teknolojiyi işlevsel kullanma ve teknoloji yardımıyla sorun çözme
becerilerini yoklayıcı problemler üreterek, öğrencilerin edindiği bilgileri transfer etme becerileri yanında sorun çözme, özgünlük ve yaratıcılık becerilerinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi yapılabilir.
Bu amaçla öğrencilerin katılımını sağlayacak ve ilgilerini çekebilecek ilan, davetiye, bülten, fragman, logo, kavram haritası vb. ürünler hazırlatılarak, tasarım ve teknolojiyi kullanma becerileri gözlemlenip ölçülebilir.
Öğrencilerin hem bireysel hem de grup çalışması yoluyla, teknolojiyi kullanma ve tasarım becerilerini gözlemleme biçiminde bir değerlendirme yapılabilir. Bu sayede hem bireysel yaratıcılıkların değerlendirilmesi hem de ortak çalışma, sosyal beceriler, rol dağılımı ve sorumluluk gibi kazanımların ölçülmesi sağlanabilir. Bu kazanımların ölçülebilmesi için etkinlik düzenlenmesi ve bu etkinliklerin izlenmesi gereklidir. Örneğin teknolojiyi kullanarak bir okulun tanıtımına yönelik bir dosya hazırlanmasında grup çalışması, hayalindeki bir okulun tasarımı gibi grup ya da bireysel çalışmalar yaptırılabilir. Bu ders kapsamında yapılacak değerlendirme, öğrencilerin puanlanması olarak görülmemeli, öğretim amaçlı bir etkinlik olarak görülmelidir. Bu amaçla öğrencilerin hazırladıkları tasarımların değerlendirilmesinde rubrikler (bütüncül ve analitik rubrikler) kullanılarak, hem genel olarak hem de basamak basamak ne tür eksiklerinin olduğu belirlenmeli ve bu eksikler öğrencilere gösterilerek, hatalı ve eksik öğrenmelerini telafi etme imkânı sunulmalıdır.

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Okulda Başarı Taktikleri

Haydi İnovasyon Yapalım!

Kişisel Başarının Anahtarı

Nasıl Bilim Adamı Olunur?

Beyin Geliştirmek İçin Öneriler

Sınav Kaygısı

Verimli Ders Çalışma İçin 10 Kural

Ders Çalışma Ortamı Nasıl olmalı?

Yanlış Çalışma Davranışları

Sınıfta Etkili Ders Dinleme

Not Tutmanın Faydaları

18 Adımda Test Çözme Becerisi

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt