Nükleer Enerji Nedir?

Nükleer Enerji Nedir?
Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte alternatif enerji kaynaklarına duyulan
ihtiyaç ve bu kaynaklara verilen önem her geçen gün artmaktadır. Nükleer enerji de bu
kaynaklardan biridir. Nükleer enerji, atomun çekirdeğinde bulunan ve fisyon (atom
çekirdeklerinin parçalara ayrılması) veya füzyon (çekirdeklerin nükleer reaksiyonlar
aracılığıyla bir araya gelmesi, birleşmesi) süreçleriyle ortaya çıkan bir enerjidir. Tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik politikalar izlenmekte
ve bu amaçla nükleer enerji santrallerinin kurulmasına yönelik çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmasının ve ülkelerin gelişmişlik düzeyini
artırmasının yanı sıra nükleer enerjinin çevreye yönelik olumsuz etkilerin (sera gazları,
küresel ısınma, iklim değişikliği vb.) azaltılmasındaki rolü de büyüktür.


Nükleer enerji konusunda; çevre bilinci oluşturabilmek amacıyla nükleer enerjinin kullanımı
konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik ve nükleer enerjinin geçmişten günümüze
tarihsel gelişimi ile ilgili projeler hazırlanabilir. Ayrıca alt projeler; tıp ve sağlık, ekonomi,
tarım ve hayvancılık, endüstri gibi nükleer enerjinin kullanıldığı farklı alanlarla ilgili de
olabilir.

Nükleer enerji, atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji türüdür. Kütlenin enerjiye dönüşümünü ifade eden, Albert Einstein’a ait olan E=mc² formülü ile ilişkilidir. Bununla beraber, kütle-enerji denklemi, tepkimenin nasıl oluştuğunu açıklamaz, bunu daha doğru olarak nükleer kuvvetler yapar.

Nükleer enerji yararlı mı zararlı mı?
Nükleer enerji santralinin radyoaktif atıkları insan ve çevre sağlığı açısından son derece tehlikelidir. Nükleer enerji santralleri havaya belirli bir miktarda göz ardı edilebilecek düzeyde karbondioksit salınımı yapar. Olası sızmalarda su ve çevre kaynakları kirlenir.

Nükleer Enerji Tarihi
Enerji tüketiminin sürekli artmasına karşılık, enerji üretim Kaynaklarının sınırlı olması, yeni bir enerji türünü gündeme getirir ki, bu da nükleer enerjidir.
Nükleer enerji, atom çekirdeklerinin yarattığı enerjidir. Bu enerji çok büyüktür. Atom çekirdekleri parçalandığında, serbest kalan enerjinin önemli bölümü ısıya dönüşür ve nükleer güç üreten bir fabrikada elektrik üretiminde kullanılır. Bir nükleer reaktörde, atom çekirdekleri yavaş ve iyi bir denetimle parçalanır ya da daha basit öğelere ayrılır (fizyon).Bir nükleer bombada bu süreç tümüyle farklıdır. Burada tüm enerji, saniyenin kesirleri gibi az bir sürede serbest duruma geçtiğinden, yalnız yok etme amaçlarıyla kullanılır. Tüm nükleer parçalanma süreçlerinin tehlikeli yönü, bu süreç sonucu radyoaktif ışınımların oluşması ve kullanılan yakıtın radyoaktif özellikte olmasıdır. Bu nedenle, nükleer güç üretilen fabrikalarda, artık maddelerin işlenmesi ve depolanmasında büyük güvenlik önlemlerine gerek vardır.
Bir nükleer reaktör, çift duvarla çevrilmiş çelik bir bölmeden oluşur Pratik olarak bu duvarlar, nükleer parçalanma sırasında ortaya çıkan tüm ışınımı emer.
Nükleer enerji kullanımına karşı çıkışların çoğu, ışınımdan doğabilecek etkilerin yarattığı korku sonucu başlamış olabilir. (Bu korku, insanoğlunun nükleer enerjiyle ilk kez, zarar vermeyi amaçlayan iki nükleer patlamayla (1945′te) karşılaşmasından kaynaklanmış olabilir. Korkunun büyüklüğünün başka bir nedeniyse, radyoaktif ışınımın etkilerini yeterince bilmek olabilir. Ayrıca, farklı ülkelerde “güvenlik dozu” denen ölçünün nasıl oluştuğu konusunda genellikle ayrı görüşler vardır. Bu durum, güvenlik dozuyla ilgili verilere güvenilirliği güçleştirmektedir. Gerçek parçalanmanın oluştuğu reaktörün içindeki radyoaktif ışınım miktarı çok fazladır. Çeşitli koruma sistemleri nedeniyle, nükleer reaktörün dışındaki ışınım, neredeyse ölçülemeyecek derecede düşüktür. Ancak, nükleer parçalanma süreci sırasında radyoaktif özellikte artık maddeler üretildiğinden, zaman zaman bunların nükleer fabrikadan atılması gerekir. Daha sonra bu maddeler çevreye yayılarak belli bir ışınım tehlikesi yaratır. Nükleer enerjiyi savunanlar, büyük çaplı nükleer güç üretiminde bile, bu ışınımın yer yüzündeki doğal ışınıma (yer kabuğunda kozmik ışınım ve radyoaktif elementlerin bulunması nedeniyle) eklenen oranının çok az olduğunu öne sürerler. Buna karşılık başkaları, miktarı ne olursa olsun radyoaktif etkinin zararlı olduğu, bu nedenle de hiçbir “güvenlik dozu”nun bulunmadığı görüşündedir Radyoaktif maddelerin tehlikesi, yarılanma sürelerine, yaydıkları ışınınım türü ve enerjisine bağlıdır. (Yarılanma süresi, zararlı etkiler için hesaplanan sürenin yarısıdır. Bu süreden sonra, zararlı etkiler büyük ölçüde azalır.)
Nükleer reaktörlerle termik santraller arasında karşılaştırma yapmak, konuyu daha iyi anlatmak bakımından gereklidir:
l)Termik santralleri çalıştırmak için, sürekli bir yakıt ikmâli gerekir. l Nükleer reaktörler ise, bir kez yakıt ikmâli yapılınca, uzunca süre yakıt ikmâli gerektirmez,
II) Termik santrallerin bacası vardır; nükleer santrallerde ise baca bulunmaz.
III) Termik santraller, çalıştırıldıkları sürece çevreye zarar verir. Nükleer santrallerden ise, geriye bir avuç aktivitesi çok büyük olan radyoaktif kül kalır. Bu küller yarı ömrünü tamamlayınca, zararlı etkileri azalır.
IV) Termik santrallerdeki arızalar, küçük çaplı bir felâkete neden olabilir. Buna karşılık, nükleer santrallerdeki arızalar, Çernobil’de görüldüğü gibi, yüzlerce kilometrelik bir alanda felâkete neden olur. Bu nedenle, nükleer enerji üretim çalışmaları çok titiz denetimlerle sürdürülür.
..::- Sorular -::..
1. Nükleer enerji nasıl ve ne şekilde meydana gelir?
2. Fizyon nedir?
3. Nükleer enerjinin faydaları ve zararları nelerdir? Niçin?
4. Nükleer enerjinin kullanımına neden karşı çıkılıyor?
5. Termik Santraller ve Nükleer santraller arasındaki farklar nelerdir?
6. Çernobil olayı nedir kısaca açıklayınız?
7. Atom parçalanması sonucu oluşan atıkların zarar derecesi nedir? Neden? Bu atıklar nasıl temizlenebilir?
8. Gerçek parçalanmanın oluştuğu reaktörün içindeki radyoaktif ışınım çok fazladır. Bu nasıl engelleniyor?
9. Nükleer Bomba ve Nükleer reaktörler arasında ne gibi farklar vardır?
10. Nükleer santrallerde neden baca bulunmaz?
11. Termik santrallerde neden sürekli yakıt gerektirir? Nükleer reaktörde niçin bir kez yakıt koymak yeterli oluyor? Bu yakıtlar arasındaki farklar nelerdir? Neden?

Bir nükleer santral patlarsa ne olur?
Nükleer patlamalar sırasında açığa çıkan ısı, havada büyük miktarlarda nitrojen oksit oluşmasına sebep olacaktır. Bu durum, ozon tabakasının önemli miktarlarda eksilmesine sebep olur. Nükleer savaştan sonra oluşan toz ve duman, artan morötesi radyasyonun dünyaya ulaşmasını engeller.

Enerjinin Dönüşümü / Enerjinin Dönüşümü Projeleri / Biyoçeşitlilik  / Yenilenebilir Enerji

YahyaKarakurt

Yahya Karakurt - Web Sayfası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir