gelisenbeyin.net Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası > Teknoloji ve Tasarım > Dökümanlar
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Zümre toplantıları gündemleri

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4743
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Zümre toplantıları gündemleri
    Gönderim Zamanı: 25-Ağustos-2011 Saat 19:30
ZÜMRE TOPLANTILARI       
T.C.
BURSA VALİLİĞİ
İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI

"İLKÖĞRETİM OKULLARINDA
YAPILMASI GEREKEN
ÇALIŞMALAR"
Adlı Kitaptan alınmıştır...
          
Birinci dönem başı zümre toplantıları; okulun açıldığı ilk hafta içinde yapılan ‘seminer çalışmaları esnasında, yıl başı öğretmenler kurulu toplantısından sonra ve okul müdürlüğünce yapılacak planlama doğrultusunda yapılır. En geç okulun açıldığı 2. hafta içinde tamamlanırlar ve tutanakların bir sureti idareye teslim edilir. Alınan kararlar idarenin onayından sonra yürürlüğe girer.
     Ünitelendirilmiş yıllık planlar, zümre toplantılarından sonra, bu toplantılarda alınan ve idarece onaylanan kararlar doğrultusunda hazırlanırlar.
     Okul zümreleri ilçe-bölge zümresinden önce yapılır ve ilçe-bölge zümresinin yapılmasını beklemek için okul zümrelerinin yapılması geciktirilemez.
     MEB. Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi gereği, bölgenin imkanlarının birlikte kullanılması, bölgenin eğitim iş ve işlemlerinin planlanabilmesi için okul zümre başkanlarının belirlenip, okul zümrelerinin yapılıp, sorunların ve ihtiyaçların tespit edilerek, bunların çözümünün ‘zümre başkanları kurulu’nda ele alınması ve bölge müdürünün yapacağı planlamaya göre çözümlenmesi gerekir. Bunun sağlanabilmesi için de okul zümrelerinin önce yapılması, burada çözümlenemeyen hususların not edilerek, daha sonra yapılacak bölge-ilçe zümresine götürülüp çözüm aranması gerekir.      
     Okuldaki bütün öğretmenler arasında anlayış ve iş birliği, tertip ve düzen sağlanabilmesi, değişik branşlarda hazırlanan zümrelerin kolayca gözden geçirilip yanlışlarının ayırt edilebilmesi, farklı branşların birbirinden yararlanabilmeleri için; aşağıda verilen örnek gündemin bütün sınıf ve ders öğretmenlerince kullanılmasında zorunluluk vardır. (İ.Y. 95) (TD. 2093, 2506, 2571, 2591)

*****
**
          ÖĞRETİM YILI BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ

      Karar No: 1          Ders / Sınıf: ................................................... Karar Tarihi: ..../09/200...
01) Açılış, yoklama ve yeni zümre başkanının seçilmesi,
02) Yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi. Geçen yıla ait zümre tutanakları ve sene sonu ‘Ders Kesimi Raporları’nın incelenerek bitirilmeyen ders konularının olup olmadığının tespiti,
* Varsa önceki yıla ait konulardaki eksiklerin nasıl giderileceğinin kararlaştırılması,
03) Programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi için; Dersin öğretim programının incelenerek, programın uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi ve nasıl giderileceğinin kararlaştırılması,
* Geçen öğretim yılı uygulanan ünitelendirilmiş yıllık planlar, ders planları ve etkinliklerin uygulama sonuçlarının incelenerek, olumlu ve aksayan yönlerinin tespit edilmesi ve planlamalardaki aksaklıkları gidermek için alınacak tedbirlerin kararlaştırılması,
04) Öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve yıllık çalışma programının hazırlanması,
* Dersin yıllık toplam ders saati sayısının ve yılın hangi haftasında kaç saat ders işleneceğinin plana yazılmak üzere hesaplanması,
* Çevre şartları, öğrenci seviyeleri, belirli gün ve zamanlara göre, dersin programındaki konu-ünite-tema sıralamasında zorunlu olarak yapılacak yer değişikliklerinin tespiti,
* Yapılan tespite göre konu-ünite ve temaların ünitelendirilmiş yıllık plana yerleştirilme sıralamasının kararlaştırılması,
05) Dersin genel amaç-hedefleri ile -varsa- konu-temaların özel amaç-hedef-hedef davranış ve kazanımlarının incelenmesi,
* Bu amaç- kazanım ve davranışların ünitelendirilmiş yıllık plana aktarılma şeklinin kararlaştırılması,
06) Ders konularının işlenmesinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin, yapılacak etkinliklerin tespit edilerek ünitelendirilmiş yıllık plana yazılması hususunun karara bağlanması,
07) Derslerde kullanılmak üzere okulda bulunan, idare veya öğretmenlerce sağlanacak, yada öğrencilerin alacağı kaynak, araç-gereçlerin tespiti ve ünitelendirilmiş yıllık planda yazılacağı yerlerin belirlenmesi,
08) Konular işlenirken yapılacak gezi, gözlem, deney ve uygulamaların neler olduğu ve yapılma zamanlarının ünitelendirilmiş yıllık plana yazılmak üzere kararlaştırılması,
09) Hangi konular işlenirken, diğer hangi zümre veya ders öğretmenleri ile nasıl bir işbirliği yapılacağının, onlarla görüşülerek tespit edilmesi ve ünitelendirilmiş yıllık plana aktarılmak üzere tutanağa yazılması,
* Dersin programında belirtilen ders içi, diğer derslerle ve ara disiplinlerle yapılacak ilişkilendirmelerin belirlenip, ilgili derslerin programlarından alınarak yıllık plana yazılması,
10) Derslerde hedeflenen başarı yüzdesinin sınıflar düzeyinde tespit edilmesi,
* Yazılı, uygulamalı sınav sayılarının, yapılma zamanları ve şeklinin ünitelendirilmiş yıllık plana yazılmak üzere tespit edilmesi,
* Şubeler arasındaki seviyeyi ölçmek üzere, her dönem şubeler arasında ortaklaşa yapılacak yazılı sınavın tarihinin ünitelendirilmiş yıllık plana yazılmak üzere kararlaştırılması,
11) Atatürkçülük konularının, programı yenilenen 1–5. sınıfların Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji Dersleri için 2566 sayılı Tebliğler Dergisinden, diğer dersler için 2504 sayılı Tebliğler Dergisinden alınarak, işleneceği konulara göre ünitelendirilmiş yıllık planda yazılacağı yerlerin kararlaştırılması,
12) Öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilecek, yeter sayıdaki performans görevleri ve bir defa verilecek proje (ödev) konularının sınıflar ve dersler düzeyinde tespiti, projelerin teslim alınma zamanlarının belirlenmesi,
* Yaptırılacak projeler ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde uyulacak yöntemlerin belirlenmesi, değerlendirme ölçütlerin puan olarak karara bağlanması (TD. 2300, 2552),
13) Yıl içinde, dersi işlerken idareden ve velilerden istenecek desteklerin tespit edilip, tutanağa yazılması,
14) Öğretmenlerin hangi konularda mahalli hizmet içi eğitim almak istediklerinin belirlenmesi,
* Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi’ne alınması istenen sorunların tespit edilip tutanağa yazılması (M.E.B. nın 2002/ 18 nolu Genelgesi),
15) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınacak kararların tespiti,
* Dilek, temenniler ve kapanış.

*****
**
          Açıklama: İkinci dönem başı zümre öğretmenler kurulu toplantıları; bu dönem, okulun açıldığı ilk hafta içinde ve öğretmenler kurulu toplantısından önce yapılır. Görüşmelerde alınan kararlar, daha sonra yapılan ikinci dönem başı öğretmenler kuruluna sözlü rapor şeklinde sunulur)

               2. DÖNEM BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ

       Karar no: 2          Ders / sınıf: ............................................. Karar Tarihi: ..../02 /200...
01) Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,
02) 1. dönem yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konu-ünite-temaların zamanında işlenip işlenemediğinin, iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti,
* Varsa aksaklıkların sebeplerinin belirlenmesi ve giderilmesi için ikinci dönem alınacak önlemlerin kararlaştırılması,
* Değişiklik kararlarının ünitelendirilmiş yıllık plana not edilerek gerekli değişikliklerin yapılması,
03) 1. dönem plana yazılan amaç-kazanım-hedef ve hedef davranışların gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi ve aksaklık varsa yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi,
04) 1. dönem uygulanan yöntem, teknik ve etkinliklerdeki isabet ve aksaklıkların tespiti, ilave yöntem, teknik ve etkinliklere gerek olup olmadığı, varsa neler olduğu hususlarının karara bağlanması ve ünitelendirilmiş yıllık plana not edilmesi,
05) 1. dönem yararlanılan kaynak, araç-gereçlerin seçimindeki uygunluk ve aksaklıkların tespiti,
* Varsa, aksaklıkların giderilmesi için alınacak tedbirlerin ve yeni malzeme alımına gerek olup olmadığının belirlenip, ünitelendirilmiş yıllık plana not edilmesi,
06) Ünitelendirilmiş yıllık plana yazılan gezi, gözlem, deney ve uygulamaların yapılıp yapılamadığı,
* Aksayanların telafisi için alınması gereken tedbir ve düzenlemelerin kararlaştırılması ve ünitelendirilmiş yıllık plana not edilmesi,
07) 1. dönem diğer zümre ve ders öğretmenleri ile yapılması kararlaştırılan işbirliğinin yararlı ve uygun olup olmadığı, görülen aksaklıkların neler olduğu ve giderilmesi için yapılacak değişikliklerin ilgili öğretmenlerle birlikte belirlenerek ünitelendirilmiş yıllık plana kaydedilmesi,
* Ders içi ilişkilendirmeler, diğer derslerle ilişkilendirmeler, ara disiplinlerle ilişkilendirmelerin iyi yapılıp yapılamadığı, varsa bu konudaki sorunların belirlenip yazılması,
08) 1. dönem yapılan yazılı ve uygulamalı sınav sayılarının yeterli olup olmadığı, sınav çeşitlerinin derse uygunluğu ve zamanlarının düzenli yürüyüp yürümediğinin tespiti,
* Derslerde yaptırılan performans görevlerinin ve değerlendirme yöntemlerinin gereği gibi yürüyüp- yürümediğinin belirlenmesi,
* Öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilen projelerle ilgili işlerin uygulanmasında aksama varsa yapılması gereken değişikliklerin karara bağlanması,
09) 1. dönem idareden istenen desteklerin hangilerinin sağlanıp- sağlanamadığının tespiti,
10) 1.dönem derslerdeki başarı ve başarısızlık %’ lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi,
* Derste ulaşılmak istenen başarıya ulaşılıp- ulaşılamadığının belirlenmesi,
* Şubeler arası farklılıkların nedenlerinin belirlenmesi,
* 2. dönem başarının yükseltilmesi için öğretmenlerce alınacak ek tedbirlerin kararlaştırılması ve yeni hedef başarı %’ sinin tespit edilmesi,
11) 2. dönem başarısının artırılması için; idarenin ve velilerin alması gereken yeni tedbirlerin tespiti ve ilgililere bildirilmek üzere karara bağlanması,
12) Diğer konularda 2. dönem yapılacak uygulamaların kararlaştırılması ve bu işler için idareden ve velilerden istenecek desteklerin belirlenmesi,
13) Öğretmenlerin mahalli hizmet içi eğitimi için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,
* Okul zümresinde çözümlenemeyip,‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemine alınması istenen sorunların tespiti,
14) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınacak kararların tespiti,
* Dilek, temenniler ve kapanış.

*****
**
          Açıklama: Ders yılı sonu zümre öğretmenler kurulu toplantısı; ders yılı sonu öğretmenler kurulu toplantısından önce, dersler bittikten sonraki hafta içinde yapılır ve sonuçlar, daha sonra yapılacak öğretmenler kuruluna sözlü rapor şeklinde sunulur.

DERS YILI SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ

      Karar no: 3          Ders / sınıf: ..……………………….…….. Karar tarihi: ..../06/200...
01) Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,
02) 1. ve 2. dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların maddeler halinde tek, tek ele alınması ve aksaklıkların giderilmesi için gelecek yıl alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi,
03) 1. ve 2. dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi, devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması,
04) 2. dönem dersteki başarı ve başarısızlık %’ lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi, bu %’lerin 1. dönem sonuçları ile karşılaştırılarak, başarıdaki artma ve eksilmelerin belirlenmesi,
* Bu sonuçlar ile, hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp- ulaşılamadığının tespiti,
* Varsa- başarıdaki düşme sebeplerinin araştırılarak, telafisi için ileriye dönük tavsiyelerin kararlaştırılması,
05) Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespit edilmesi,
* Bitirilemeyen konuların adları ve gecikme nedenlerinin kaydedilmesi suretiyle ‘Ders Kesimi Raporu’nun hazırlanması ve raporun idareye teslimi,
06) Elde olmayan mazeretler nedeniyle işlenemeyen ders konularının gelecek yılda nasıl telafi edilmesinin uygun olacağına dair düşünülen tedbirlerin karara bağlanması,
07) Bir yıllık çalışma neticesinde elde edilen tecrübeler sonucu, gelecek yıla dönük olarak alınması uygun görülen genel ve özel tedbirlerin neler olması gerektiği hususunun karara bağlanması,
08) Bir yıllık uygulama neticesinde elde edilen tecrübeler ve gelecek yıla yönelik alınması uygun görülen tedbirler doğrultusunda, gelecek yıla hazırlık olmak üzere, idareden ve velilerden istenecek yardım ve desteklerin kararlaştırılması,
* Öğretmenlerin mahalli hizmet içi eğitimi için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,
* Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu’ gündemine alınması istenen sorunların çözümünün değerlendirilmesi ve gelecek yıllara dönük isteklerin tespiti,
09) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınacak kararların tespiti,
10) Öğretim yılı değerlendirme raporunun (içinde ders programları, ilgili mevzuat, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyi değerlendirilir) hazırlanıp okul yönetimine sunulması ( İ.Y. 95/ g ),
11) Dilek, temenniler ve kapanış.

Gelişimin adresi...
Yukarı Dön
ibrahimtore Açılır Kutu Gör
Moderatör
Moderatör


Kayıt Tarihi: 01-Eylül-2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 8
  Alıntı ibrahimtore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19-Haziran-2012 Saat 13:18
hocam yıl sonu bölge zümresi örneği varmı varsa bana gönderirmisiniz. ilk defa zümre başkanı oldum. bana örneği lazım. gönderirseniz çok svinirim. iyi günler
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz