7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Dersi Programı

7. sınıf seviyesinde öğrencilerden teknoloji ve tasarımı öğreniyorum, temel tasarım, bilgisayar destekli tasarım, döngüsel tasarım süreci, mimarî tasarım, ürün geliştirme, enerjinin dönüşümü ve tasarımı, engelsiz yaşam teknolojileri, özgün eserimi tasarlıyorum ve bunu ben yaptım ünitelerinde yukarıda sözü edilen bilgi, psikomotor beceriler ve duyuş alanlarında da bilgi ve beceri sahibi olmaları ve bunları tasarım uygulamalarında kullanabilmeleri beklenmektedir. 

TEKNOLOJİ VE TASARIMIN DOĞASI
7.1. Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum
Bu ünitede öğrencilerin teknoloji ve tasarım kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi öğrenmeleri ayrıca günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümlerinde kullanmaları amaçlanmıştır.
7.1.1. Teknoloji ve Tasarım Nedir?
Önerilen Süre: 1 ders saati
Konu/Kavramlar: Teknoloji, tasarım kavramları
7.1.1.1. Teknoloji kavramını açıklar.
7.1.1.2. Tasarım kavramını açıklar.
7.1.1.3. Teknoloji ve tasarım kavramlarına günlük yaşamdan örnekler verir.
7.1.1.4.Teknoloji ve tasarımın günlük yaşamda karşılaştığı problemlerin çözümündeki önemini tartışır.
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı
7.1.2. Teknoloji ve Tasarım ilişkisi
Önerilen Süre: 1 ders saati
Konu/Kavramlar: Teknoloji ve tasarım ilişkisi
7.1.2.1. Teknoloji ve tasarım arasındaki ilişkiyi fark eder.
7.1.2.2. Örnek bir ürün üzerinde teknoloji ve tasarım ilişkisini tartışır.
Atölye içerisinde mevcut bir ürün üzerinde teknoloji ve tasarım kavramlarının birbirleri ile olan ilişkisinin ve birbirlerini etkileme düzeylerinin tartışılması beklenir.
7.2. Temel Tasarım
Bu ünitede öğrencilerin tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini kullanarak oluşturdukları fikirlerini eskiz, teknik çizim, maket gibi tasarımın temel iletişim araçları ile ifade edebilmesi amaçlanmıştır.
7.2.1. Temel Tasarım Elemanları
Önerilen süre: 2 ders saati
Konu/kavramlar: Temel tasarım elemanları; problem tanımı, öneri geliştirme, görselleştirme
7.2.1.1. Bir tasarımın birden fazla elemanın belirli kurallar çerçevesinde bir araya gelmesi ile oluştuğunu kavrar.
Tasarım elemanları tasarlanacak her ürün için problem tanımı kapsamında o tasarım problemi için özel olarak belirlenir. Örneğin grafik tasarım ise tasarım elemanları kâğıt üzerindeki biçim, renk ve doku olabilirken ürün tasarımı için okul sırası örneğinde sıra
geometrisi, yere bastığı yüzey, kullanılan malzeme vb. olabilir.
7.2.1.2. Tasarım ürünlerini kullanıcı özellikleri, ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda karşılaştırır.
Örneğin öğretmen masası ile öğrenci sırası arasındaki benzerlik ve farklılıkları gösterecek şekilde bir uygulama yapması beklenir.
7.2.2. Temel Tasarım İlkeleri
Önerilen süre: 3 ders saati
Konu/kavramlar: Temel tasarım ilkeleri
7.2.2.1. Temel tasarım ilkelerini açıklar.
Temel tasarım ilkelerini oluşturan denge, simetri, bütünlük, uyum vb. kavramları kendi ifadeleri ile açıklaması beklenir.
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı
7.2.2.2. Temel tasarım ilkelerini mevcut bir ürün üzerinde gösterir.
Seçilen örnek bir ürün veya görsel eser üzerinde uygulanan tasarım ilkelerini fark edip göstermesi beklenir.
7.2.2.3. Temel tasarım elemanlarını ve ilkelerini kullanarak taslak oluşturur.
Temel tasarım elemanlarını ve ilkelerini kullanarak çizim, makasla kesme, katlama, birleştirme, yırtma, yapıştırma vb. bir yöntemle sınırlandırarak taslak oluşturması beklenir.
7.2.3. Tasarımın Temel İletişim Elemanları
Önerilen süre: 1 ders saati
Konu/kavramlar: Temel tasarım iletişim elemanları
7.2.3.1. Tasarımın temel iletişim elemanlarını kavrar.
Çizgi, Nokta, Çizim ve Form kullanarak bir fikri ifade edebileceğini kavraması beklenir.
7.2.3.2. Çevresindeki bir tasarım ürününü çeşitli araçlar kullanarak yeniden yorumlar.
Eskiz, teknik çizim, maket, prototip vb. temel iletişim araçlarını ve kâğıt, karton, mukavva vb. malzemeler kullanarak mevcut bir tasarım ürününün görselleştirerek sunulması beklenir.
YAŞAM ve TEKNOLOJİ
7.3. Bilgisayar Destekli Tasarım
Bu ünitede öğrencilerin bilgisayar destekli tasarım bilgisi ve süreçlerini öğrenmeleri amaçlanmıştır.
7.3.1. İki Boyutlu Tasarım
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu/Kavramlar: 2 Boyutlu (2B) tasarımlar
7.3.1.1. Tasarımı için taslak çizimler yapar.
7.3.1.2. İki boyutlu olarak tasarım yapmada bilgisayarların bir araç olarak kullanılabildiğini fark eder. Bilgisayar destekli tasarım yaparken 2 eksenli koordinat yapısından bahsedilmesi gerekir. İki boyutlu tasarım yapılan yazılımlarla neler üretebileceğini deneyimler.
7.3.1.3. Taslak çizimlerini bilgisayar destekli tasarım teknolojileri yardımıyla iki boyutlu görsellere dönüştürür.
Resim ve grafik işleme yazılımlarından bahsedilmesi ve en az bir tanesini kullanarak görsel oluşturması beklenir.
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı
7.3.2. Çoklu Ortam Tasarımı
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu/Kavramlar: Çoklu ortam tasarımı ve etkileşimli tasarım
7.3.2.1. Tasarım fikrini açıklamak için çoklu ortam sunuları hazırlar.
Çoklu ortam yazılımları ile sesli ve hareketli sunular hazırlaması ve sınıf ortamında sunması beklenir. Örneğin hikâye, bilmece, fıkra vb. anlatımları çoklu ortam olarak tasarlaması beklenir.
7.3.2.2. Hazırlanan çoklu ortam sunularını alınan geri bildirimler doğrultusunda yeniden yapılandırır.
7.4. Döngüsel Tasarım Süreci
Bu ünitede tasarım sürecinin problem tanımlama, araştırma, planlama, oluşturma ve değerlendirme basamaklarından oluşan döngüsel bir süreç olduğunun ve bu sürecin hem bireysel hem de işbirliği yapılarak uygulanabileceğinin öğrenilmesi amaçlanır.
7.4.1. Problem Tanımlama
Önerilen Süre: 1 ders saati
Konu/Kavramlar: Tasarım problemini tanımlama
7.4.1.1. Tasarım eyleminin bir problem tanımlama ve çözüm önerme süreci olduğunu kavrar.
7.4.1.2. Günlük yaşamda karşılaşılan bir sorun veya ihtiyacı “tasarım problemi” olarak tanımlar.
7.4.2. Araştırma
Önerilen Süre: 1 ders saati
Konu/Kavramlar: Araştırma, veri toplama
7.4.2.1. Tasarım eyleminin gerçekleşmesinde araştırma basamaklarını bilir.
7.4.2.2. Problemin çözümüne yönelik doğru veri kaynaklarına ulaşma yollarını kavrar.
7.4.3. Planlama
Önerilen Süre: 1 ders saati
Konu/Kavramlar: Tasarım geliştirme kriterleri, planlama
Bu bölümde öğrencilerin beyin fırtınası tekniğinden yararlanması beklenir.
7.4.3.1. Tasarım geliştirme kriterlerini bilir.
7.4.3.2. Mevcut tasarım önerisini bu kriterler doğrultusunda geliştireceğini kavrar.
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı
7.4.3.3. Tasarımı oluştururken kullanıcı, malzeme, uygulama ve çevresel faktörlerin önemini kavrar.
Ergonomi, estetik, yenilikçilik-özgünlük, işlevsellik, bakım ve tamir kolaylığı gibi kullanıcı ihtiyaçları ile dayanıklılık, kolay bulunabilirlik, geri dönüşüme uygunluk ve ekonomiklik gibi malzeme özellikleri göz önünde bulundurulur.
7.4.4. Oluşturma
Önerilen Süre: 2 ders saati
Konu/Kavramlar: Güvenlik önlemleri, model, prototip, geri dönüşüm
7.4.4.1. Tasarımı oluşturmak için gerekli aşamaları belirler.
7.4.4.2. Teknoloji ve tasarım uygulamalarında uyulması gereken güvenlik önlemlerini ve önemini
tartışır.
7.4.4.3. Örnek ürünlerin üretim süreçlerini ve gerekli kaynakları bilir.
7.4.4.4. Model ve prototip kavramlarını karşılaştırır.
7.4.4.5. Kullanımı tamamlanmış ürünlerin ikincil amaçlar için kullanımını ve geri dönüşümünü araştırır.
Geri dönüşüm konusuna girilir. Günlük hayatta kullandığı ürünlerin (ambalajlar vb.) dönüşümü ve tekrar kullanımı hakkında araştırma yapmaları ve tartışmaları beklenir.
7.4.5. Değerlendirme
Önerilen Süre: 1 ders saati
Konu/Kavramlar: Değerlendirme ve sunum
7.4.5.1. Tasarımı belirlenen kriterlere göre değerlendirir.
Tasarımı estetik, özgünlük, işlevsellik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik açılarından değerlendirir.
7.4.5.2. Değerlendirme sonuçlarına göre ürününü geliştireceğini bilir.
7.4.5.3. Tasarladığı ürün hakkında görsel ve sözel olarak sunum yapar.
İNSAN VE YAPILI ÇEVRE
7.5. Mimari Tasarım
Mimari tasarım eyleminin, barınma ihtiyacıyla başlayan bir işlevsel mekânlar yaratma süreci olduğunun öğrenilmesi ve çevresindeki farklı işlevsel yapılarla ilgili farkındalık oluşturması amaçlanır.
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı
7.5.1. Çevremi Algılıyorum
Önerilen süre: 2 ders saati
Konu/kavramlar: İşlev ve mekân ilişkisi
7.5.1.1. İşlevsel faklılıkların yapısal farklılıklara yol açtığını fark eder.
Farklı bina tasarımları için (sinema salonu, tiyatro, spor salonu vb.) farklı mekân tasarımları gerektiğini bilir.
7.5.1.2. Yakın çevresindeki mimari yapıları işlevsel farklılıklarına göre karşılaştırır.
Yakın çevresindeki farklı işlevdeki iki binanın karşılaştırmasını yapabilir. Örneğin; Okul, hastane, konut, sinema, spor salonu vb. mekânları, fiziksel özellikleri (aydınlatma, renk, doku, fiziksel ölçüler vb.) açısından analiz etmesi beklenir.
7.5.2. Yaşam Biçimi ve Mimari Tasarım
Önerilen süre: 4 ders saati
Konu/kavramlar: Yaşam biçimi ve mimari tasarım
7.5.2.1. Mimari unsurlarla yaşam biçimi arasındaki ilişkiyi açıklar.
Kırsal bölgelerde karşımıza çıkan tipik konut yapılarında alt katın depolama ve hayvan barınağı olarak kullanılması; üst katın yaşam alanı olarak kullanılması gibi yaşam biçiminin mimariyi şekillendirmesini örnekler vererek açıklaması beklenir.
7.5.2.2. Farklı coğrafî şartlardaki yaşam biçimleri ile kullanılan mimari tasarımları örneklendirir.
7.5.2.3. Yaşamak istediği konutu farklı coğrafî alan ve şartlara uygun olarak tasarlar.
Çöl, kutup, ormanlık bölge ve dağlık bölge gibi farklı coğrafî ve iklim koşullarına uygun
konut tasarımları yapılması ve sınıfa sunulması önerilir.
7.5.2.4. Hazırladığı konut tasarımlarını geri bildirimler doğrultusunda yeniden yapılandırır.
Mevcut olan tasarımın, tasarım ilkeleri ve geri bildirimler dikkate alınarak yeniden yapılandırılması beklenir.
7.6. Ürün Geliştirme
Bu ünitede öğrenciler; ürün geliştirme eyleminin kullanıcı odaklı, yapısal ve mekanik tasarım süreçlerinden oluştuğunu; ürün geliştirme eyleminin mevcut veya gelecekteki bir soruna çözüm bulma amacıyla yürütülen analitik bir düşünce eylemi olduğunu öğrenir.
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı
7.6.1. Kullanıcı Odaklı Tasarım
Önerilen süre: 2 ders saati
Konu/kavramlar: Ergonomi, insan faktörü
7.6.1.1. Bir tasarımın kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendiğini fark eder.
7.6.1.2. Tasarımda ergonominin önemini örnekler üzerinden gösterir.
7.6.1.3. Odası için ergonomik bir eşyayı çizerek tasarlar.
Ergonomi kavramının kullanıcının özelliklerine göre (küçük bir çocuk için farklı yetişkin bir kişi için farklı boyutlar gerektiğini) tasarımı şekillendirdiğinden bahseder.
7.6.1.4. Odası için tasarladığı eşyayı ergonomi kriterlerine göre değerlendirir.
7.6.2. Mekanik Tasarım
Önerilen süre: 6 ders saati
Konu/kavramlar: Hareket, mekanik tasarım
7.6.2.1. Tasarımın mekanik özelliklerini ifade eder.
Dayanıklılık, aşınma, denge vb. kuvvetlerin nesne üzerine etkisini fark etmesi beklenir.
7.6.2.2. Tasarım işlevinin gerektirdiği mekanik özellikleri örnek bir ürün üzerinde tartışır. Mevcut bir ürün üzerinde (sıra, sandalye, koltuk, taburenin işlevlerinin getirdiği mekanik özellikler üzerinden karşılaştırması gibi) mekanik özellikler tartışılır.
7.6.2.3. Mekanik tasarımın özelliklerini, günlük hayatta kullanılan bir nesneyi yeniden yorumlayarak uygular.
Günlük hayatta sıkça kullanılan merdiven, sehpa, portmanto vb. bir ürünü mekanik tasarım özelliklerini dikkate alarak yeniden yapılandırması beklenir.
7.6.3. Yapısal Tasarım
Önerilen süre: 4 ders saati
Konu/kavramlar: Yapma, inşa etme
7.6.3.1. Bir tasarım için gerekli yapısal özellikleri fark eder. Gerilme, esneme ve basınç faktörlerinin yapıların performansını ne şekilde etkilediğini açıklar. Örneğin; üç temel köprü yapısını (kemerli, kolon-ayaklı, asma) tanıması yük taşıması, hangisinin nerede kullanılacağı ve çekeceği yük üzerinden açıklanabilir.
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı
7.6.3.2. Bir tasarımda gerekli olan yapısal özellikleri uygular.
Kâğıt katlama teknikleri ve yapıştırıcı kullanarak farklı yapısal özellikler taşıyan tasarımlar oluşturması beklenir. Basit bir çerçeve birimini kullanarak yapısal olarak sağlam bir
tasarım (kule, köprü vb) oluşturması beklenir.
İHTİYAÇ VE YARATICILIK
7.7. Enerjinin Dönüşümü ve Tasarımı
Bu ünitede öğrencilerin su, rüzgâr ve güneş gibi doğal kaynakları kullanarak temiz ve sürdürülebilir enerji elde etme teknolojilerini öğrenmeleri ve bir ürün tasarlamaları amaçlanmaktadır.
7.7.1 Enerji Dönüşüm Teknolojileri
Önerilen süre: 6 ders saati
Konu/kavramlar: Enerji dönüşümü
7.7.1.1. Doğal kaynaklardan faydalanarak enerji elde edilebilen bir ürün tasarlar.
Enerji dönüşümü ile ilgili olarak ortam imkânları çerçevesinde su, rüzgâr ya da güneş gibi doğal kaynaklardan yararlanılarak üç boyutlu model ya da maket tasarımı gerçekleştirilebilir.
7.7.1.2. Tasarladığı enerji dönüşümü ürününü sunar.
7.7.1.3. Tasarladığı ürünü geri bildirimler doğrultusunda yeniden yapılandırır.
7.8. Engelsiz Yaşam Teknolojileri
Bu ünitede, öğrencilerin engelli insanlara yaşam kolaylığı sağlayan teknolojiler hakkında bilgilendirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.
7.8.1. Yaşam Kolaylığı Sağlayan Teknolojiler
Önerilen süre: 6 ders saati
Konu/kavramlar: Engelliler için yaşam kolaylığı sağlayan teknolojiler
7.8.1.1. Engellilerin yaşam zorluklarının farkına varır.
7.8.1.2. Yaşam kolaylığı için teknolojinin önemini kavrar.
7.8.1.3. Engellilerin yaşam kolaylığı için geliştirilen ürünlerin tasarım özelliklerini araştırır.
7.8.1.4. Engelliler için yaşam kolaylığı sağlayan bir ürün tasarlar.
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı
TASARIM VE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM
7.9. Özgün Eserimi Tasarlıyorum
Bu ünitede öğrencilerin program boyunca öğrendikleri teknoloji ve tasarım ile ilgili elde ettikleri kazanımları kullanarak, özgün bir ürün ya da eser tasarlamaları, yıl boyunca geliştirdikleri diğer çeşitli çalışmaları ile birlikte sergilemeleri amaçlanmaktadır.
7.9.1. Problem Tanımlama
Önerilen Süre: 2 Saat
Konu/kavramlar: Tasarım problemi oluşturma/tanımlama
7.9.1.1. Günlük yaşamda belirlediği sorunları veya ihtiyaçları listeler.
7.9.1.2. Günlük yaşamda karşılaşılan bir sorun veya ihtiyacı “tasarım problemi” olarak tanımlar.
7.9.2. Araştırma
Önerilen Süre: 2 Saat
Konu/kavramlar: Araştırma, veri toplama, karşılaştırma
7.9.2.1. Tasarım probleminin çözümüne yönelik araştırma basamaklarını uygular.
7.9.2.2. Problemin çözümüne yönelik doğru veri kaynaklarını kullanır.
7.9.2.3. Benzer örnekleri araştırarak problemin çözümüne yönelik mevcut çözümleri tartışır.
7.9.2.4. Özgün tasarım fikrini belirler.
7.9.3. Planlama
Önerilen Süre: 3 Saat
Konu/kavramlar: Kavramsal tasarım, fikir ve öneri geliştirme, tasarım ölçütlerini belirleme
7.9.3.1. Tasarım planını oluştururken kullanıcı, malzeme, uygulama ve çevresel faktörleri göz
önünde bulundurur.
7.9.3.2. Çeşitli kaynaklardan problemin çözümüne yönelik metot ve teknikleri araştırır.
7.9.3.3. Tasarım problemine yönelik çözüm önerileri geliştirir.
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı
7.9.3.4. Geliştirdiği çözüm önerileri arasından en uygununu taslak öneriye dönüştürür.
Öğrencilerden geliştirdikleri çözüm önerileri arasından yapılabilirlik, güncellik, ekonomiklik vb. kriterler göz önünde bulundurarak seçim yapmaları beklenir.
7.9.3.5. Yapacağı tasarıma uygun olarak kullanacağı araç, gereç ve malzemeleri belirler.
7.9.4. Oluşturma
Önerilen Süre: 5 Saat
Konu/Kavramlar: Üretim, planlama, model ve prototip geliştirme
7.9.4.1. Örnek ürünlerin üretim süreçlerini ve gerekli kaynakları bilir.
7.9.4.2. Teknoloji ve tasarım uygulamalarında güvenlik önlemlerini alır.
7.9.4.3. Tasarım çözümünü maket veya çizim olarak görselleştirir.
7.9.4.4. Model veya prototip oluşturacak uygun araç, gereç ve malzemeleri seçer.
7.9.4.5. Tasarımın modelini ya da prototipini oluşturur.
7.9.5. Değerlendirme
Önerilen Süre: 2 Saat
Konu/kavramlar: Değerlendirme, özgünlük, işlevsellik, yapılabilirlik, sürdürülebilirlik
7.9.5.1. Tasarımı belirlenen kriterlere göre değerlendirir.
Özgünlük, işlevsellik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik açılarından değerlendirir.
7.9.5.2. Ortaya çıkan ürünün (model veya prototip) uygunluğunu akranları ile değerlendirir.
7.9.5.3. Değerlendirme sonuçlarına göre ürün geliştirme yollarını önerir.
7.10. Bunu Ben Yaptım
Öğrencilerin ders içinde yaptıkları bütün çalışmaları veya seçtikleri çalışmaları, öğretim yılı sonunda okul yönetimi, ders öğretmenleri ve velilerin de katılımlarıyla “Bunu Ben Yaptım” etkinliğinde görsel ve sözel sunularıyla birlikte sergilemeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler sunumlarında eserlerini sözel olarak anlatabilecekleri gibi tanıtım kartı, afiş, el broşürü vb. materyaller hazırlayarak
da sergileyebilir.
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı
7.10.1. Tasarım Ürünlerinin Tanıtımı ve Sunumu
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu/kavramlar: Tanıtım materyalleri ve sunum teknikleri
7.10.1.1. Sergileyeceği ürün için tanıtım materyalleri hazırlar.
7.10.1.2. Sergileyeceği ürünü sunar.
7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Üniteler ve Zaman Dağılımı

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Verimli Ders Çalışma İçin 10 Kural

Ders Çalışma Ortamı Nasıl olmalı?

Yanlış Çalışma Davranışları

Sınıfta Etkili Ders Dinleme

Not Tutmanın Faydaları

18 Adımda Test Çözme Becerisi

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt