2. Bayezit, II. Bayezid, 2. Bayzit Hayatı, 2. Bayezit Dönemi, 2. Bayezit Kimdir?(1447-1512)

Babası : 2. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet)
Annesi : Gül-Bahar Hatun
Doğumu : 3 Aralık 1447
Vefatı : 26 Mayıs 1512
Saltanatı : 1481 - 1512 (31) sene, 8. Osmanlı Padişahı
II. Bâyezîd veya II. Beyazıt, ayrıca bilinen adıyla Sultân Bayezid-î Velî, Osmanlı İmparatorluğu'nun sekizinci padişahıdır.
Fatih’in oğlu İkinci Bayezit babasının vefatından sonra tahta geçti (doğ. 1447). Fakat ne yazık ki Fatih gibi büyük bir hükümdarın kendisine bıraktığı imparatorluğu çevirecek çapta değildi. Kendisini sofuluğa verdiği için “Veli” lâkabını almıştı. Mizaç ve değer bakımından zayıflığı dolayısıyla ne ordu, ne de halk tarafından sevilmemiştir. Bu sebeple alim ve değerli bir asker olan küçük kardeşi Cem, saltanatı Bayezid’in elinden almak için çok uğraştı. Fakat Cem’e talihi yardım etmediğinden savaşlarda yenilerek önce Mısır’a, sonra Rodos şövalyelerine sığındı. Oradan İtalya’ya nakledilerek papanın Bayezid’den aldığı altınlar karşılığı esir tutuldu ve nihayet papanın arzularına itaat etmediğinden Napoli’de 1495’te zehirlenerek öldürüldü.

İkinci Bayezit’in saltanatı sırasında büyük muzafferiyetler kaydedilmez.
Cem vakasının yatışmasını müteakip Buğdan beyi ile yapılan savaş sonucunda Kili ve Akkerman kaleleri zapt edilerek Osmanlı toprakları Kırım’la birleşmiş oldu.
Mısır meliki ve Leh kralı ile yapılan savaşlarda kesin ve müspet bir netice alınamadı.
Venediklilerle süren dört yıllık savaş sonunda da Venedik Balkanlar’daki bütün müstemlekelerini Osmanlılara bıraktı.
Ordunun bu adaletine karşılık Türk akıncıları Macaristan, Bosna ve Mora’da değerli savaşlar yaptılar.
Bu arada İran hükümdarı Şah İsmail’in kışkırttığı bir Anadolu isyanı da güçbela bastırıldı ve isyanın elebaşısı olan Şah Kulu öldürüldü.
Babalarının gevşekliğini gören şehzadeler birbirleriyle taht kavgalarına giriştiler. O zaman Trabzon valisi olan küçük Şehzade Selim babasından tahtı almak üzere başkaldırdı. Birkaç başarısızlıktan sonra neticede yeniçerilerin yardımıyla
Bayezit tahttan indirilerek Yavuz Selim tahta çıktı. Az bir zaman sonra da, Bayezid vefat etti. Türbesi Beyazıt camiindedir.

 

İkinci Bayezid alim ve şair bir hükümdardı. Güzel bir hattattı da. Padişah olunca da hocalara kapılarak işi sofuluğu döktü ve taassubu gittikçe arttı. Bunun için Bayezid devrinde, Fatih zamanının fikir serbestliği, resim ve heykel sevgisi kalmamıştır. Maamafih âlim ve sanatkârları her vesile ile himaye ederdi. İlk zamanlarda ordunun başında harplere gitmiş, sonraları vezirlerine ve kumandanlarına bırakmıştı.

Daha sağlığında iken başlayan taht kavgaları yüzünden saltanatı kaybetti.

Bütün sofuluğuna rağmen Beyazıt, o zaman İspanya’da topyekûn katledilen Müslümanlara elini uzatmamıştır.

Osmanlı Padişahları / Osmanlı Padişahları Sıralı Listesi / Osmanlı Padişahlarının Ölüm Nedenleri / Osmanlı'da En Güçlü Sultanlar

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler