Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerinin Talebi ve İnovasyon Eğitimi

1. İNOVASYON EĞİTİMİ NEDİR?
İnovasyon daha önceden üretimi, tasarımı yapılmış bir ürünün veya fikrin yeniden kurgulanması sonucunda üretilmesi için yapılan özgün işleme denir. İnovasyon eğitimi ise özgün düşüncenin ortaya çıkarılması için eğitim kurumlarında ders veya konu olarak öğretimi anlamına gelir. 21. yüzyılın içinde bulunduğumuz bu dönemde sürekli değişim halinde olan çağımız için İnovasyon eğitimi yeterli seviyede ve yoğunlukta bizce öğretilmemektedir.


2. İNOVASYON EĞİTİMİNİN ÖNEMİ VE YARARLARI
Endüstri 4.0 gibi yeni bir sanayi devrimin yaşandığı bu dönemde farklı üretim ve tedarik zincirlerinin oluşturulacağını düşünürsek yeni teknolojilerin ortaya çıkması doğal bir durumdur. Ülkemizin Endüstri 4.0 sanayi devrimini kaçırmamaz için inovasyon eğitiminin önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Farklı düşünme becerisine sahip yetişmiş insan gücü ülkemiz adına büyük bir kazanç sağlayacaktır.
Düşünme becerilerinin gelişmesi için küçük yaşlardan itibaren
inovasyon eğitimi almak çocukların Bilimsel, Lateral, Eleştirel ve Analitik düşünme becerilerini geliştirir. Bu dersi alan çocuklar neden-sonuç ilişkisi kurabilir, analiz- sentez yapabilir ve sorun çözme yetisi kazanır. Ayrıca dünyaya ve yaşama farklı bir bakış açısıyla bakmaları sağlanmış olur. Sorgulamayı öğrenir, basit diye tabir edilen bir işi dahi farklı bir şekilde yapabilir. Her zaman öğrenmeye istekli olurlar.


3. TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ VE TASARIM EĞİTİMİ
Ülkemizde Teknoloji ve Tasarım dersi 2006 yılında İş eğitimi dersi yerine müfredata eklenmiş 6,7,8 ci sınıflarda haftalık 2 saat zorunlu ders olarak yerini almıştır. 2012 yılında 6 cı sınıf müfredatından kaldırılıp 7 ve 8. sınıflarda 2 saat zorunlu ders olarak haftalık ders çizelgesinde bulunmaktadır. 2017 yılında dersin kazanımları ve içeriği tamamen değiştirilmiştir. 21. yüzyıl gereksinimleri gereği İnovasyon eğitimi ağırlıklı konular eklenmiştir. Dersin konuları arasında
İnovatif Düşüncenin Geliştirilmesi ve Fikirlerin Korunması, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Akıllı Ürünler, Engelsiz Hayat Teknolojileri, Mühendislik ve Tasarım konularının yanında 3B tasarım, Robotik Tasarım uygulamaları ders içeriğinde bulunmaktadır. Yenilenen içerik ile öğrencilerin farklı öz becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Teknoloji ve Tasarım dersi görüldüğü gibi çok zengin bir içeriğe sahiptir, bu içeriğinin öğrencilerimize verimli bir şeklide aktarabilmesi için Teknoloji ve Tasarım dersine verilen önem daha da arttırılmalıdır. Son dönemde ülkemizdeki Patent başvuru sayısında %80 artış olması bu dersin müfredatta olmasının etkilerinden biridir.

Sponsor Bağlantılar

   

3. DÜNYADA TEKNOLOJİ VE TASARIM EĞİTİMİ
Dünyada birçok ülke; “ teknoloji, tasarım, endüstriyel sanat” gibi kavramları, çağı yakalamak veya çağın gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla öğretim programları ve eğitim sistemleri ile takip etmektedirler.
Ülkemizde “Teknoloji ve Tasarım” dersinin yabacı ülkelerde en benzer karşılığı “Desing and Technology” kısaca ve daha çok bilinen adı ile “D&T”dir. Ancak bazı ülkelerde farklı isimler mevcuttur.( İsviçre:Textiles und Technisches Gestalten, Tekstil ve Teknik Tasarımlar)

Dünyada bu dersler; ülkemizde olduğu gibi 12-13-14 yaşlarında değil; daha erken yaşlarda birinci seviye(kur), ilerleyen yaşlarda ikinci seviye(kur) olarak uygulanmaktadır. Atölye veya workshop düzeni ile dersler işlenmektedir. Sınıf mevcutları 15’i geçmemektedir. Yıl sonu sergilerden ziyade yarışmalar yapılmaktadır. Bu dersleri verecek öğretmenlerin birden fazla sertifika sahibi olması şartı aranmaktadır. Özellikle Batı Avrupada öğretmenlerden aranan şart; hayal gücü zengin ve öğrenci ile iletişimi üst düzey olma şartıdır. Ancak; her şey öğretmende bitmemektedir. Yine Batı Avrupada; etkinlikler ve ödevler öğrenci ve ailesini kapsar. Okulda tasarlanan ürünler veya fikirler aile ve öğrencinin doğrudan katılımı ile yapılır. Aile tasarıma katılamaz, uygulamaya katılır. Ayrıca; öğrenciler mutlaka ahşap, metal, plastik, kumaş, seramik ve akıllı malzemeleri öğrenir, bu malzemelerin tüm unsurlarını dener, kullanır. Malzemelere bağlı tasarımlar yapılırken bilgisayar destekli çizimler kullanılır.
Bir çok tasarım programını ve 3B yazıcıların kullanımı temelden öğrenir.
Sınav sistemleri ise %40 yazılı %60 uygulama sınavı olarak yapılır. Bir çok ülke; D&T dersinde beslenme, ev ekonomisi, ev muhasebesi gibi temel kavramlarında ünitelendirmektedir. Bir bakıma; iş eğitimi ve ev ekonomisi beceri ve kazanımları ile benzemektedir.
Gelişmiş bir sanayi sahip ülkelerde Teknoloji ve Tasarım derslerinin müfredata alınma kararı, iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde istihdam edilebilirliğini artırma amacıyla gerçekleştirilmiş ve bu durum da öğrencileri teşvik etmiştir. Gelişmiş ülkelerde Teknoloji ve Tasarım eğitimi ilkokul, ortaokul ve liselerde veriliyor.
Sivil toplum kuruluşları desteğiyle birçok çalışma yapılmaktadır. Ülkemizde Teknoloji ve Tasarım dersi içeriği ile dünyada bazı ülkelerin içerikleri bazı konularda benzemektedir. (Örn, ulaşım teknolojileri, inovasyon, özgün ürünüm) Ancak en büyük sorunumuz; atölye ve materyal yetersizlikleridir.

 

5. TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR VE ÖĞRETMENLERİN TALEPLERİ
Ülkemizde yerli ve milli üretimin anlayışını benimsemiş bir neslin yetiştirilmesi ve bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’IN defalarca dile getirmiş olduğu inovasyon konusu kendi kendine yeten bir ülke için büyük önem arz etmektedir. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar bize bir kez daha göstermiştir ki yerli ve milli üretim için yapılan yatırıma büyük bir ihtiyaç vardır. Bu yüzden inovasyon eğitimi temeli olarak tüm dünyada kabul edilen teknoloji ve tasarım dersinin ilkokuldan başlanarak her kademede verilmesi gerekmekte ve çocuklarımıza inovasyon bilinçi aşılanmalıdır.
2012 tarihinde Teknoloji ve Tasarım dersine kaynak branş olan Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi kapatılmış Teknoloji ve Tasarım branşına yeni kaynak branş eklenmemiştir. Bu tarihten itibaren teknoloji ve tasarım dersi olumsuz bir çok faktörten etkilenmiştir. Bunların başında 2013 yılında yapılan 90 saat teknoloji ve tasarım dersi sertifikası alan tüm branşlardan sınırlama yapılmaksızın tüm normlar açılarak yapılan alan değişikliği gelmektedir.
Yaklaşık 3500 öğretmen bu değişiklik ile branş değiştirmiştir.
Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri norm kadro sorununu en çok yaşayan branştır, doluluk oranı 2018 verilerine göre %100 dür. Bu durum biz öğretmenleri il içi ve il dışı tayinlerde bu hakkı kullanmamızı engellemektedir. Bu durum branş öğretmenleri için büyük psikolojik sorunların ana nedeni haline gelmiştir.
İnsanın yapısı gereği bir işte başarılı olması için ilk önce o işi sevmesi gerekir. Severek işe başlamakta zamanla bazı olumsuz şartlar insanı ister istemez işten soğutmaktadır. Bu da motivasyonumuzu olumsuz etkilemekte. Doğal olarak iş verimliliğimiz düşmektedir.
Teknoloji ve Tasarım dersi çok yönlü bir çok kazanımı içeren bir ders iken 7 ve 8 ci sınıf kademlerinde ile sınırlı olmamalıdır. Talebimiz ilköğretim 1,2,3,4 birinci kademe, 5,6,7,8 ci sınıflar ikinci kademe olarak haftalık ders çizelgesinde bulunmasıdır. Ayrıca seçmeli dersi olmayışı bu dersi talep eden öğrencilerimiz için hak kaybına sebep olmaktadır. Dersin 5 ve 6 ‘cı sınıflarda seçimlik ders olarak bulunmasını talep ediyoruz. Ayrıca Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir, 25 i gecen sınıflar ikiye bölünerek işlenir ,dersin gereği bireyselleştirilmiş eğitim yapılabilmesi için 2 ders saati 25 öğrenci için yeterli değildir. Bu sayı 20 yi geçmeyecek şekilde güncellenmedir. Okullarımızda en az bir alanın donanımlı Teknoloji ve Tasarım sınıfı olarak düzelmesi gerekmektedir. Bilgisayar destekli tasarım ünitesi için lisanslı tasarım programları ve 3B yazıcılar olması bu dersin gerekliliğidir. Bakanlığımızca bu eksikliklerin giderileceğe inancımız sonsuzdur. Ayrıca müfredatın 2017 yılında değişmesinden dolayı Bakanlığımızdan tüm Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri için geniş bir hizmetiçi eğitim talep ediyoruz.
Günümüzde herkesin kabul ettiği kaçınılmaz bir gerçek vardır. O da çocuklarımızın yaşayacağı zamanın bizim yaşadığımız zamandan çok farklı olacağıdır. Bu noktadan hareket ettiğimizde çocuklarımızın kazanması gereken bilgi, beceri ve tutumlar da mutlaka farklı olacaktır. Araştırmalar, çocuklarımızın yaşayacağı zamanın en belirgin özelliğinin başkalarının ürettiklerini kopyalamak olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Ezber eğitim yerine kendinin merkezde olduğu üreten insanları yetiştirmek temel hedeftir. Teknoloji ve Tasarım dersi de bunu yapmak için çalışmaktadır. Teknoloji ve Tasarım branşı ve öğretmenlerinin hak ettiği değeri görebilmesini siz yetkililerden arz ediyoruz.

Saygılarımızla.
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri

Ezber eğitimden uzak, düşünen, sorgulayan, üreten bir nesil için Teknoloji ve Tasarım dersi tüm kademelerde okutulmalıdır.

Patent

Patent Nedir?

Patent Nasıl Alınır?

Kısaca Patent Alma

Patent Almanın Önemi

Patent Örnekleri 

Dünyada Patent Sayıları

En Büyük Patent Davaları

İcatlar

İcat Nedir?

İcatlar Listesi

İcatlar Buluşlar

İlk İcatlar

Geleceğin İcatları

İcatlar Kronolojisi

Düşünce Nedir?/ Projeler

İnovasyon

İnovasyon Nedir?

İnovasyon ve Girişimcilik

İnovasyon Çeşitleri

İnovasyon Örnekleri

İnovasyon ve Patent Kulübü

Haydi İnovasyon Yapalım!

NanoTeknoloji

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt