Teknoloji ve Tasarım Programını Değerlendirme Raporu

İSTANBUL KAĞITHANE ŞEHİT ADEM YAVUZ ORTAOKULU
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI GÖRÜŞ RAPORUDUR.
1: KAZANIMLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLER
Son taslakta bir önceki taslağa göre kazanım sayılarının azaltılarak programın hafifletilmiş öğrenciler kazanımlar arasında boğulmaktan kurtulmuştur. Bu durumun; özellikle sınav kaygısı yaşayan 8. Sınıf öğrencileri için 2 ders saati ile 42 kazanım işlenmesinin; öğrencilerin daha iyi konsantre olmalarını sağlayıp daha verimli çalışmaları yönünde olumlu olduğunu düşünüyoruz.
Genel anlamda kazanımlarımızın içine Avrupa'daki örnek programlar incelendiğinde Teknolojik İş Sağlığı ve Güvenliği, Medya Okuryazarlığı, Sanat tarihi, Deneyler-Uygulamalar, Tabiat ve Doğa İncelemeleri, Yerli Üretimin Önemi, Organik Tarım, ARGE, Eğitici Oyun-Etkinlik Tasarlama gibi alanlar dersimizin içine entegre edilip programın daha çok ilgi çekmesini ve daha işlevsel olmasını sağlayacaktır.
3B çizimlere yönelik kazanımların uygulanabilmesi açısından okul yönetimi tarafından her okulda mutlaka bir alanın dersimiz için işlik/ atölye olarak tasarlanması gerekir. Bu atölyede 3B çizim yapılabilmesi ve araştırmalarımız için mutlaka bilgisayarlar bulunmalı ve bilişim sınıfı ortak kullanıma açılmalıdır, genel anlamda gerekli olan araç ve gereçler, temel yapı malzemeleri işlikte mutlaka yer almalı ve öğrencinin zihninde canlandırdığı çoğu şeyi somutlaştırabileceği imkanları öğrenciye sunmamız gerekmektedir. 

2: ÖĞRETİM PROGRAMI FELSEFESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLER
Taslak program eski programa göre daha somut, ölçülebilirliği belirlenmiş ve öğrencinin potansiyelini bilgisayar destekli çizimlerle ortaya koyabileceği bir havaya bürünmüştür. Günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan teknoloji, tasarım, bilim, bilişim gibi alanların yaparak ve yaşayarak öğrenilesi konusunda dersimizin gerekliliği tartışılmazdır.
3: PROGRAMIN GENEL AMAÇLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLER
Programımızın genel amaçları esas olarak taslak programda tam olarak açıklanmıştır. Teknoloji ve tasarım dersimizin sahip olduğu genel amaçlar aslında tüm eğitim ve öğretim kademelerindeki öğrencilere kazandırılması gereken amaçlardır. Bu yüzden dersimizin daha çok öğrenciye ulaşması amacıyla ilköğretim kademesinden başlayarak 5,6,7, ve 8. sınıflarda en az ikişer ders saati olacak şekilde uygulanması gerekmektedir.
4: PROGRAMIN UYGULAMA ESASLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLER
Programın amaçlarına ulaşabilmesi , kazanımların bireyselleştirilebilmesi, öğretmenin süreçte daha verimli rehberlik yapabilmesi ve öğrenci tarafından içselleştirilebilmesi açısından sınıftaki öğrenci sayısı çok önemlidir. Uygulama esaslarında açıklandığı gibi 25 kişiyi aşan sınıfların ikiye bölünmesi maddesi güncellenmeli ve yukarıdaki amaçlara ulaşılabilmesi için 15-20 kişilik avrupa standartlarında sınıflar oluşturulmalıdır.
5:ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLER
Taslak programda belirtildiği gibi dersimizde süreç değerlendirme önemli ve en doğru olan yöntemdir. Bunun yanı sıra öğrencilerin süreç içerisinde elde edeceği ürünler ( tasarımlar, çizimler) ödüllendirilmelidir. Sene sonunda okullarda sergi açılması zorunlu olmalı öğrenciler kendi ürünlerinin sunumunu yapabilmelidirler. Sergiler okullardan başlayıp ilçeler,iller ve ülke geneline yayılmalı ve süreç içinde başarılı olan öğrenciler ortaöğretime yerleşme sınavlarında liselerde ek kontenjanlar almalılardır.
EK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
1: Programın genel amaçlarına ulaşması adına tüm teknoloji ve tasarım öğretmenlerinin yeterliliklerinin belirlenmesi ve gerekli eğitimleri alması gerekmektedir.
2: Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının açılması sağlanmalıdır.
3: Klavuz kitabımız öğrencileri motive edici kişisel gelişim yazıları, beyin fırtınasını başlatabilecek sorular ve kavramlar, Eğitici ve Öğretici Oyunlar, Basit deneyler bulunmalıdır.
4: Dersin saatleri belirlenmeli ve tüm ilkokul 4. sınıf ve ortaokul kademesinde uygulanmalıdır. (5,6,7, ve 8. sınıflarda 2'şer saat)
5: STEM çalışma ve yürütme komisyonlarının kurulması ve komisyonda öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğinin sağlanması gerekmektedir.
6: EBA içeriğinde dersimizin gereken yeri bulamadığı ve öğrencilerimizin ufkunun açılması adına EBA'ya profesyonel içerikler eklenmelidir.
Cengiz Kıyırlı - Nuray Kavloğan EROĞLU  / Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri

Yeni Müfredata Raporu Öğretmen Görüşleri / Yeni Müfredatta  Teknoloji ve Tasarım / Yeni Müfredat Programı 

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Bilgisayar Destekli Tasarım

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Teknoloji Tasarım Sunuları

Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

Ergonomi Nedir? / Bunu Ben Yaptım

Mizanpaj Nedir? Nasıl Yapılır?

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt