Yeni Müfredatta Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmen Görüşleri

TTKB Askı sürecinde öğretmen görüşü ve ilçe zümre kurulları tarafından sunulacak görüşlerde ortak bir yol izlenmesi adına hazırlanan yazımızı paylaşıyoruz.
Tüm öğretmen arkadaşlar adına olumlu etkileri olacağına inandığımı özellikle öneri ve isteklerimizi belirttik.
Mutlaka inceleyiniz ve bu hafta içi öğretmen görüşünüzü üst yazıya ek olarak bakanlığa bildiriniz.
Zümre kurul kararınızı da hazırlamayı ihmal etmeyiniz.
………… ili …………… ilçesi ……………………ortaokulunda Teknoloji ve Tasarım öğretmeni olarak görev yapmaktayım.
Yeni programın felsefesini, genel amaçlarını öğrencilere kazandırılmak istenen beceri ve değerleri çok olumlu bulmaktayım. Eski program ile kıyaslandığında yeni programın daha ölçücü olduğunu; bu durumun da eğitim-öğretim sürecinde öğretmene çok faydalı olacağı düşüncesindeyim. Yeni programın öğretmen ve öğrenci için daha açık ve bir biri ile bağlantılı yapılar oluşturduğunu görmekteyim.
Son taslakta bir önceki taslağa göre kazanım sayılarının azaltılarak programın hafifletildiğini fark ettim. Bu durumun; özellikle sınav kaygısı yaşayan 8. Sınıf öğrencileri için 2 ders saati ile 42 kazanım işlenmesinin; öğrencileri pozitif yönde etkileyip daha iyi konsantre olmalarını sağlayıp daha verimli çalışmaları yönünde gayet olumlu bulmaktayım.
Yeni programın felsefesini, genel amaçlarını öğrencilere kazandırılmak istenen beceri ve değerleri çok olumlu bulmaktayım. Eski program ile kıyaslandığında yeni programın daha ölçücü olduğunu; bu durumun da eğitim-öğretim sürecinde öğretmene çok faydalı olacağı düşüncesindeyim. 

Yeni programda belirtilen ayrıca eski programda da var olan “sınıf mevcudunun 25 sayısını geçmesi halinde 2 gruba bölünerek dersin işlenmesi” maddesinin yeni programda okul yöneticilerine uygulama zorunluluğu getirilerek programa eklenmesinin çok daha yararlı olacağını belirtmeliyim. Gözle görülür bir şekilde imkanlar olsa da yöneticilerimizin dersimiz için bize atölye temin etmemesi ne yazık ki programın etkili işlenişini etkilemektedir.
Okul yöneticilerinin norm hesaplarında yaptıkları yanlışlar yüzünden mağdur olan öğretmenlerimiz için bu norm değişikliği hareketlerinin bakanlığımız tarafından takip edilmesini de gerekli ve faydalı görüyorum
Öğrencileri ve velilerimizin Teog sınavına verdikleri öncelikten nasibini alan dersler arasında olan Teknoloji ve Tasarım dersinin; ortaöğretim başarı puanına etkisinin artırılması (örneğin ulusal ve ya uluslararası proje ve ya sergiye katılan öğrencinin dereceye girmesi ve ya misyon ödülü alması hallerinde ortaöğretim başarı puanında gözle görülür bir artışın sağlanması) dersin kamu nezdinde etki ve yararı anlaşılacaktır.
Bir diğer önerim ise; Teknoloji ve Tasarım dersinin yeni programının çok daha etkili ve denetimli işlenebilmesi açısından; dersin işlenişi, çalışma ve etkinliklerin hazırlanması vb konularda, Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri tarafından kurulacak bir komisyonun kurulmasıdır(ilçe bazında İlçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı şekilde) Yani; dersin süreç bazında okul yönetimlerinden özerk doğrudan ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak yürütülmesinin yeni programın etkin ve etkili olması açısından önem arz etmektedir. Çünkü; her okulun aynı alt yapıya sahip olmaması, okul-öğretmen-veli işbirliklerinin farklılık göstermesi, Teog sınavına yaklaşılan haftalarda dersimizin Teog branşlarına verilerek aksamaya uğradığı gerçeğini göz önüne aldığımızda böyle bir uygulamanın çok yararlı olacağı düşüncesindeyim. Bu uygulamada ilçe zümre kurulları tüm sorumluluğu üzerine alacak, tüm hesap ve cevaplarını doğrudan ilçe milli eğitim müdürlüğüne verecek; böylelikle ders içi çalışmaların sayısal ve yapısal olarak daha fazla hale gelmesinin önü açılacaktır.
Unutmayalım ki; günümüzde her birey teknoloji okur yazarı olmanın önemini bilse de ; bunu istekle başaramayabilir. Ve bu bireylerin Teknoloji ve Tasarım dersini işleyen öğretmenler üzerine yaptıkları olumsuz baskılar dersin başarısını sekteye uğratmaktadır.
Bu uygulamanın bir diğer gerekliliği ise; Teknoloji ve tasarım dersinde bulunan 86 farklı lisans mezunu öğretmenler arasında; yeni program için gerekli teknik ve tasarımsal lisans eğitimi almamış olan öğretmenleri bulunduğu gerçeğidir. Bu amaçla seminer ve ya kurslar düzenlenebilir. Ancak önerdiğim uygulama seminer ve ya kurstan daha sürekli olacağı ve branştaki öğretmenleri yine branştaki öğretmenler ile yapılan çalışmalar geliştireceği için bir ihtiyaçtır.
Ancak kararı verecek olan bakanlığımız; önerdiğim uygulamanın seminer ve ya kurs ile aynı amaca hizmet ettiğini bilmelidir. Seminer veya kursların uygulama saati bakımından ve ders dışında alınacak olmasından dolayı sürekli ve etkililiği önediğim uygulamaya göre azdır. Bu uygulama da ise ilçelerde var olan zümre kurulları daha etkili çalışacak, öğretmenler birbirleri ile hem resmi hem de yüz yüze etkileşimde bulunacak; böylelikle 86 farklı lisans mezunu barındıran Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenlerinin yeni programa uygun lisans mezunu olan öğretmenlerden katkı almaları sağlanacaktır. Ayrıca gerekli olması halinde iller arası bağlantılar da resmi boyutta kurulabilir.
Bir diğer konu; yeni program ile ilgili yazılması düşünülen ve ya yazılacak olan kitap, kılavuz vb kaynakların yazılma sürecinde yeni program ile ilgili istekli ve çaba gösteren arkadaşların da bu süreçte yer almasıdır. Kaynak boyutundaki iki önemli sorundan biri yeni program ile ilgili kaynak ihtiyacı, ikinci sorun ise teknik bilgilerin ortaöğretim seviyesine indirerek faydalı bir şekilde aktarımı sürecinde sahadaki öğretmenlerin sürece etkin katılımının önemidir. Çünkü; kılavuzlarda gösterilecek etkinlik örnekleri, alıştırmalar, araştırma ve ödevler vb tüm çalışmaları meslek hayatı boyunca uygulamış öğretmenlerin var olması ve bu varlığın kullanılmasının yeni program için çok etkili olacağıdır.
Bir diğer konu; yeni programında belirtilen Özgün Ürünümü tasarlıyorum ve Bunu Ben yaptım üniteleri üzerine destekleme ve yetiştirme kursu açılabilmesidir. Böylelikle derse ilgili öğrencilerle ders dışında da bir araya gelinebilecek; yapılan çalışmaların profesyonelliği ve yaratıcılığı artacaktır. Çünkü ürün tasarlama ve geliştirme sürecindeki öğrenci sayısı fazlalığı kişi başına düşen ilgi ve yoğunlaşmanın azalmasına neden olduğu için Teknoloji ve Tasarım dersinin ulusal ve uluslararası arenada sergilenmesi boyutunda sonuçlarının gözle görülebilir olması amacıyla DYK kursu gereklidir.
Ayrıca bu kurslar ile başarı elde eden (öğrenci çalışmalarının patent- faydalı model -endüstriyel tasarım belgeleri alınması durumunda) öğretmenlerin de ödüllendirilmeleri; çalışmaların devamlılığı ve kalitesini artırıcı nitelikte olacaktır.
Yayımlanan diğer taslaklardan özellikle Fen bilimleri dersi taslak öğretim programı ile disiplinler arası çalışma gösterecek olan programımız; ilerleyen yıllarda alt sınıflara da uygulanarak tüm ortaöğretimi kapsar nitelikle olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle amacımız var olan yeni programı en etkili şekilde uygulamak ve ülkemiz genel hedeflerini başarmak adına eğitim-öğretim sürecinde en pragmatist yaklaşımı sergilemektir.
Yayımlanan yeni programın ülkemizin teknoloji çağında bulunduğu basamakları tırmanmasını sağlayacağına inanıyorum.
Özetle maddeler halinde anlatacak olursam, Yeni Program için;
1. Ders saati belirsizliği açığa kavuşturulması
2. Norm hesaplamalarına Teknoloji ve Tasarım dersi için yeni bir düzen getirilmesi
3. Dersin ortaöğretim başarı puanına daha fazla etki etmesi
4. Uygulama ve süreç boyutunda ders öğretmenlerinin sürekli olarak bir arada bulunmalarını sağlayan çok daha etkili ilçe zümrelerine izin verilmesi, bu zümrelerinin yapısının denetimi ilçe milli eğitim müdürlüklerinde olması.(Yaratıcılık ve hayal gücü becerilerinin geliştirilmesinin de hedeflendiği programda önerdiğim uygulamanın özerkliği neticesiyle öğretmene de yaratıcılık ve hayal gücü sağlamış olmaktadır.)
5. Dersimize ilişkin yapılan olumsuz baskıların bakanlık tarafından ele alınması
6. Öğretmenlere seminer ve ya kurs ile hizmet içi eğitim sağlanması
7. Kitap, kılavuz vb yardımcı kaynakların önemi ve yazım sürecinde sahadaki öğretmen katılımının sağlanması
8. Dersle ilgili Destekleme ve Yetiştirme kurslarının açılabilmesi
9. Ulusal ve uluslararası çalışmalarda başarı gösteren öğrencilerin öğretmenlerinin de ödüllendirilmesi

Gibi düşünce öneri ve isteklerimi dile getirme fırsatını bulduğum için TTKB’nın askı süreci çalışmasına teşekkür ederim.
Rıza Solmaz / Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

ÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞERLER EĞİTİMİ

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Bilgisayar Destekli Tasarım

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Teknoloji Tasarım Sunuları

Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

Ergonomi Nedir? / Bunu Ben Yaptım

Mizanpaj Nedir? Nasıl Yapılır?

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt